Zapraszamy na studia w języku angielskim na SGGW

Studia pierwszego stopnia – Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności – Organic Agriculture and Food Production (OAFP)

Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Charakterystyka kierunku

Studia mają na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie rolnictwa ekologicznego i produkcji żywności organicznej. Program kształcenia ma charakter interdyscyplinarny. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę akademicką z różnych wydziałów SGGW (Rolnictwa i Biologii, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności, Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Nauk o Zwierzętach, Nauk Ekonomicznych) oraz wykładowców z innych uczelni, także zagranicznych. W procesie kształcenia wykorzystane zostaną innowacyjne metody aktywizujące mające na celu jak najlepsze przygotowanie studentów do pracy zawodowej. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych oraz warsztatów. Absolwenci będą przygotowani do pracy w poszczególnych elementach łańcucha produkcji żywności ekologicznej, przetwórstwie, handlu, systemach kontroli i certyfikacji jak również w firmach związanych z edukacją, upowszechnianiem wiedzy i usługami doradczymi w zakresie rolnictwa ekologicznego. Program studiów został opracowany we współpracy z przedstawicielami potencjalnych pracodawców.

Program studiów

Pierwszy rok: wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, ochrona środowiska, chemia, podstawy botaniki, agrometeorologia, globalna produkcja żywności, informatyka, język obcy, zrównoważone systemy produkcji żywności, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, agroekologia, gleboznawstwo, mikrobiologia gleb i roślin, fizjologia i ekologiczne żywienie zwierząt, podstawy biochemii i fizjologii roślin, wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, prawo żywnościowe lub prawo rolne, podstawy żywienia człowieka.

Drugi rok: uprawa gleby, hodowla roślin i materiał siewny, system kontroli i certyfikacji produkcji ekologicznej, zarządzanie ochroną roślin w rolnictwie ekologicznym, odżywianie roślin w systemie ekologicznym, technologie rolnicze dla rolnictwa ekologicznego, mikrobiologia żywności, surowce ekologiczne, wyjazdy studyjne do gospodarstw ekologicznych, ekologiczne gospodarowanie na użytkach zielonych, ekologiczna uprawa roślin polowych, ekologiczna uprawa warzyw i owoców, chwasty i metody ich ograniczania w rolnictwie ekologicznym, metodologia badań naukowych, produkcja zwierzęca w rolnictwie ekologicznym, zagrożenia bezpieczeństwa żywności.

Trzeci rok: seminarium dyplomowe, statystyka matematyczna, organizacja gospodarstw ekologicznych lub rynki i marketing żywności ekologicznej, konwersja gospodarstwa na system ekologiczny, przetwarzanie ekologicznych surowców roślinnych, bezpieczeństwo i higiena żywności, ekologiczne aspekty żywności i żywienia, przetwarzanie ekologicznych surowców pochodzenia zwierzęcego, międzynarodowe rynki rolne, zioła w rolnictwie ekologicznym, przedsiębiorczość w biznesie ekologicznym.

Perspektywy zawodowe

Studia pierwszego stopnia na kierunku Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności (Organic Agriculture and Food Production) w SGGW zapewniają możliwość uzyskania wykształcenia w najbardziej obecnie pożądanych specjalnościach, jakimi są ekologiczna produkcja roślinna, jakość żywności i ochrona roślin. W zakresie studiów istnieje również możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy, umiejętności pracy zespołowej i rozwiązywania problemów.

Produkcja ekologiczna rozwija się na całym świecie bardzo dynamicznie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rolnictwa. Co roku zwiększa się powierzchnia upraw ekologicznych, przybywa ekologicznych producentów żywności, a tym samym wzrasta wartość rynku eko-produktów.

Produkcję ekologiczną prowadzi się na wszystkich kontynentach, jednak największe obszary upraw ekologicznych znajdują w Oceanii, Europie, Ameryce Łacińskiej i w Azji. W Europie potentatami upraw ekologicznych są Hiszpania, Włochy i Francja. Fakty świadczące o dynamicznym wzroście sugerują, że rynek żywności ekologicznej jest bardzo obiecujący, a edukacja w tym kierunku to dobra inwestycja we własną przyszłość i karierę zawodową.

Rozwój rolnictwa ekologicznego jest również ważnym elementem długofalowej wspólnej polityki rolnej w Unii Europejskiej.

Studia pierwszego stopnia Ekologiczne Rolnictwo i Produkcja Żywności są przeznaczone dla przyszłych pracowników łańcucha produkcji ekologicznej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć pracę w gospodarstwach ekologicznych, w przetwórstwie ekologicznej żywności, w handlu oraz w innych firmach pracujących w obsłudze produkcji ekologicznej.

Wymagania

Wyniki egzaminu maturalnego z biologii albo chemii, albo matematyki oraz potwierdzona znajomość języka angielskiego (certyfikat znajomości języka na poziomie min. B2 albo wynik matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym min. 70%, albo dokument potwierdzający ukończenie programu szkoły średniej prowadzonego w całości w języku angielskim).

Czas trwania: sześć semestrów; początek: 1 października.

Termin rejestracji kandydatów: 06 lipca 2018 r.

Liczba dostępnych miejsc: od 35.

Odpłatność za studia:
dla studentów – obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (np posiadaczy Karty Polaka) studia są bezpłatne (brak czesnego),
dla studentów cudzoziemców podejmujących studia na innych zasadach – pierwszy trzyletni cykl studiów – rozpoczynający się w roku akademickim – 2018/19 jest bezpłatny (brak czesnego) dzięki współfinansowaniu studiów z programu POWER – „Sukces z natury”.
Opłaty za dokumenty, zakwaterowanie w domu studenckim, powtarzanie zajęć – zgodnie z wewnętrzymi uregulowaniami.

Kontakt: adres poczty elektronicznej: oafp.wuls@gmail.comoafp@sggw.pl

fb: https://www.facebook.com/oafp.wuls/