Umowa zlecenie - Wsparcie administracyjne na lata 2018-19 w ramach projektu „Wsparcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we wdrażaniu warunków ex ante oraz w realizacji zobowiązań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000”
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Chłodna 64, Warszawa, Polska 6 września 2018

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Umowa zlecenie - Wsparcie administracyjne na lata 2018-19 w ramach projektu „Wsparcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we wdrażaniu warunków ex ante oraz w realizacji zobowiązań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000”

Świadczenie usług wsparcia administracyjnego na lata 2018-19 w ramach projektu „Wsparcie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we wdrażaniu warunków ex ante oraz w realizacji zobowiązań w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Wymagania

WYMAGANIA

1.    Wykształcenie wyższe;

2.    Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie lub udokumentowany minimum 6-miesięczny staż/praktyka w pracy administracyjno-biurowej.

Przez pracę administracyjno-biurową lub staż/praktykę w pracy administracyjno-biurowej rozumie się:

a.    wykonywanie oraz koordynowanie czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura, lub

b.    utrzymywanie dokumentacji poprzez rejestrowanie pism i korespondencji, segregowanie dokumentów, lub

c.     sporządzanie podstawowej dokumentacji finansowo-księgowej, lub

d.    uczestniczenie w przygotowywaniu umów, pism i aktów, lub

e.    archiwizację i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub

f.      wykonywanie działań opierających się na korzystaniu z urządzeń biurowych (komputer, drukarka, telefon, fax), lub

g.    wykonywanie działań typu helpdesk lub telefoniczną obsługę klienta/interesanta;

3.    Znajomość ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;

4.    Bardzo dobra znajomość środowiska Windows oraz pakietu MS Office,
w szczególności MS Excel;


Oferujemy

TERMIN OFERT

Oferty w formie skanu wypełnionego Formularza oferty (formularz do pobrania z BIP – link poniżej), należy przesłać na adres e-mail: sekretariat.drp@gdos.gov.pl do dnia 12 września 2018 r.


Szczegółowe wyjaśnienia oraz warunki zatrudnienia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GDOŚ pod adresem:

http://bip.gdos.gov.pl/swiadczenie-uslug-wsparcia-administracyjnego-na-lata-2018-19-w-ramach-projektu-wsparcie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wdrazaniu-warunkow-ex-ante-oraz-w-realizacji-zobowiazan-w-zakresie-ocen-oddzialywania-na-srodowisko-i-obsza


Wymagane dokumenty

CV