Inna forma zatrudnienia - Urzędowy Lekarz Weterynarii (wyznaczenie)
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie Henryka Sienkiewicza 25 99-300 Kutno, Polska 18 grudnia 2017

Zainteresowanych sprawowaniem nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badanie przedubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju oraz sprawowaniem nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa w następujących rzeźniach:

1. Pini Polonia Sp. z o. o. ul. Wschodnia 21, 99-300 Kutno;

2. Pini Hamburger Sp. z o. o. ul. Południowa 4, 99-300 Kutno;

3. Pini Polska Sp. z o. o. ul. Intermodalna 8, 99-300 Kutno;

Prosimy o składanie kompletu dokumentów zamieszczonych poniżej (dotyczy to również osób, które we wcześniejszych latach już składały dokumenty).

Formularz_gotowosci_do_wyznaczenia

Oswiadczenia_upowaznienie_ULW

Oswiadczenie_ULW koneksje

Oswiadczenie_zleceniobiorcy

 

W związku z tym, że istnieje pilna potrzeba zatrudnienia lekarzy weterynarii w w/w zakładach prosimy o składanie wniosków tylko te osoby, które są zdecydowane w krótkim czasie podjąć pracę.

Inna forma zatrudnienia - Urzędowy Lekarz Weterynarii (wyznaczenie)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie poszukuje lekarzy weterynarii

  • sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa
  • wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, w myśl art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. 2016, poz. 1077).

 

Dalsze informacje dostępne są w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie oraz na stronach: www.piw.kutno.pl i www.piw-kutno.bip.org.pl

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (24) 253-34-69, (24) 254-72-37 lub za pośrednictwem poczty e-mail, adres: kutno.piw@wetgiw.gov.pl

Wymagania

Kryteria konieczne:

Dyplom lekarza weterynarii

Prawo wykonywania zawodu (lekarze weterynarii)

Zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (długoletnia praktyka w wykonywaniu czynności związanych z nadzorami nad ubojem, rozbiorem lub przetwórstwem) lub stażu

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań dowykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia.

Tytuł do ubezpieczeń społecznych

 

Kryteria dodatkowe:

 

Dodatkowe kwalifikacje uzyskane przez kandydata (szkolenia, specjalizacje, kursy)

Doświadczenie zawodowe (praca w IW)

Prawidłowość wykonywania powierzonych czynności (w przypadku przedłużenia umowy)

Bezstronność i terminowość wykonywania powierzonych obowiązków (w przypadku przedłużenia umowy).

 

Test sprawdzający:

Test sprawdzający wiedzę z przepisów weterynaryjnych w tym znajomość specyficznych wymagań państw trzecich przeprowadzany jest dla wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego przynajmniej raz w roku oraz w sytuacji zmian istotnych zmian legislacyjnych, w trakcie wyznaczenia, w dowolnym czasie przed kolejnym wyznaczeniem.

Uchylenie decyzji, o której mowa wyżej i rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić w przypadku:

1) gdy wykonywanie czynności przez osobę wyznaczoną może spowodować zagrożenie dla zdrowia publicznego lub zwierząt;

2) niewywiązywania się osoby wyznaczonej z powierzonych jej do wykonania czynności, w szczególności przez niewykonywanie ich terminowo;

3) stwierdzenia zaniedbań w dokumentowaniu wykonywanych czynności;

4) zawieszenia lub utraty prawa wykonywania zawodu przez lekarza weterynarii;

5) złożenia wniosku przez osobę wyznaczoną;

a także po złożeniu wniosku przez:

a) kierownika zakładu higieny weterynaryjnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. I,

b) kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a.

(przepisy o uchyleniu decyzji są zgodne z ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1077 ze zmianami)

 


Wymagane dokumenty

x