Umowa o pracę - Umowa o pracę – Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa 5, Warszawa, Polska 30 sierpnia 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

 

Umowa o pracę - Umowa o pracę – Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów (programowanie w R).
 • Współpraca z ekspertami medycznymi w zakresie pozyskiwania wiedzy niezbędnej dla przeprowadzonych analiz.
 • Wykonywanie analiz w zakresie systemu opieki zdrowotnej (na podstawie bazy płatnika, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i innych) poprzez analizę czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Tworzenie modeli analitycznych i prognostycznych.
 • Tworzenie wkładów merytorycznych do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz.
 • Przygotowywanie zestawień, wizualizacji, prezentacji w zakresie działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją projektu.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość statystyki i ekonometrii,
 • znajomość języka oraz środowiska R,
 • znajomość podstaw języka SQL,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub
 • w badaniach naukowych,
 • znajomość systemu kontroli wersji Git,
 • znajomość pakietu data.table, ggplot2 oraz shiny,
 • znajomość języków, pakietów, środowisk wykorzystywanych w analizie danych – SAS, SPSS, STATA, itp.
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

życiorys i list motywacyjny,

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie

o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się

w gronie najlepszych kandydatów,

kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 03.09.2018 r. pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 2000”.

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

•  Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.

•  Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl

•  Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

•  Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej

•  Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

 Uprawnienia:

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ; nie będą też profilowane.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Inne informacje:

W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl Ministerstwo Zdrowia/praca, wolontariat, praktyki i staże.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

– w Biurze Kadr – 22 63 49 276.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej,

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/zdrowie/specjalista-ds-analiz-duzych-zbiorow-danych-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategii287


Wymagane dokumenty

j.w