Umowa o pracę - Umowa o pracę – Główny specjalista ds. administrowania systemem bazodanowym w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa, Warszawa, Polska 25 października 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Umowa o pracę – Główny specjalista ds. administrowania systemem bazodanowym w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wspieranie koordynatora i całego zespołu Zadania 6 – Opracowanie elektronicznego systemu analiz oraz rozbudowa platformy e-learningowej dla użytkowników przedmiotowego projektu, w celu opracowania danych do umieszczenia w zewnętrznej bazie analiz oraz funkcjonalności tej bazy.
 • Zarządzanie bazą danych zawierającą dane udostępniane na platformie (pozyskiwanie danych, umieszczanie i prezentacja, bieżąca modyfikacja).
 • Opracowywanie nowych form prezentacji danych na platformie, celem optymalnej użyteczności i przejrzystości.
 • Tworzenie narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów (m.in. programowanie w R lub innych programach wykorzystujących język angielski).
 • Kontakty z interesariuszami Bazy Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, w tym obsługa helpdesk oraz tworzenie i administrowanie kontami użytkowników.
 • Realizacja oraz monitoring działań związanych z udostępnianiem wiedzy i administracją bazy analiz, tak aby przedstawiać najistotniejsze analizy i wnioski.
 • Przygotowywanie, wdrażanie i zarządzanie informatyczne stroną internetową Projektu, będącą kluczowym elementem w komunikacji z interesariuszami map potrzeb zdrowotnych.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu technicznym,
 • doświadczenie zawodowe 2 lata w pracy z dużymi bazami i hurtowniami danych, w pracy z PostgreSQL oraz w administrowaniu serwerami Linux,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość języka SQL i specyfiki relacyjnych baz danych
 • znajomość języka JavaScript i HTML
 • znajomość zasad i technik interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych
 • znajomości wybranego wysokopoziomowego języka programowanie pozwalająca na przetwarzanie dużych zbiorów danych
 • znajomość środowiska Linux
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej
 • znajomość podstawowych pojęć związanych z e-learningiem/ wizualizacją danych

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku informatyka,
 • znajomość środowiska statystycznego R
 • znajomość środowiska Linux od strony administracyjnej
 • doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów finansowanych przez UE
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    życiorys i list motywacyjny,
•    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•    oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
•    kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe,
•    kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
•    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
•    kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 05.11.2018 r. pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem:

„główny specjalista ds. administrowania systemem bazodanowym w Departamencie Analiz i Strategii – poz.2049 ”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
•    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
•    Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
•    Uprawnienia:
o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Do stanowiska mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 tj).
ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 665
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/glowny-specjalista-ds-administrowania-systemem-bazodanowym-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategi 

 


Wymagane dokumenty

j.w