Inna forma zatrudnienia - Stypendysta – doktorant
Stypendysta – doktorant Kórnik, Polska 9 kwietnia 2019

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty/doktoranta w Pracowni Ekologii w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (umowa nr UMO-2018/29/B/NZ9/00272).

Inna forma zatrudnienia - Stypendysta – doktorant

Opis zadań:

 1. Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji zadań projektu dotyczących poznania endogennych czynników regulujących rozwój korzeni palowych dębów, kierowanym przez dra hab. Marcina Zadwornego (zadworny@man.poznan.pl).
 2. Prace laboratoryjne związane z izolacją i analizą materiału badawczego z wykorzystaniem technik biologii molekularnej, wykorzystanie narzędzi bioinformatycznych do analizy uzyskanych danych.
 3. Analiza otrzymanych wyników i udział w ich interpretacji.
 4. Udział w przygotowywaniu publikacji naukowej.

Możliwości:

 1. Wykonanie pracy doktorskiej w ramach projektu.

Wymagania

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku biologia, biotechnologia i dziedzin pokrewnych.
 2. Dobra znajomość narzędzi biologii molekularnej (włączając analizy bioinformatyczne).
 3. Znajomość fizjologii roślin, doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym.
 4. Predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, zdolność do samodzielnego planowania
  i przeprowadzania analiz laboratoryjnych, kreatywność i niezależność w pracy.
 5. Umiejętność pracy w zespole oraz silna motywacja do pracy badawczej.
 6. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy

Warunki zatrudnienia:

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant

Rodzaj umowy: umowa stypendialna

Wynagrodzenie: stypendium naukowe 4500 PLN/miesiąc

Okres wypłacania stypendium: 34 miesiące

Możliwości:

 1. Wykonanie pracy doktorskiej w ramach projektu.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kopia dyplomu magisterskiego.
 4. List polecający od co najmniej jednego naukowca, z którym kandydat/kandydatka współpracował/a.

 

 

Tryb rekrutacji:

 1. Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji oraz wypłaty stypendium odbywają się na podstawie „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (…)” (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.)
 2. Termin nadsyłania dokumentów: 24.04.2019 r.
 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26.04.2019 r.

Wymagane dokumenty prosimy przesłać listownie lub pocztą e-mail do Kadr Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk:

Magdalena Łukowiak (lukowiak@man.poznan.pl)

Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk

 1. Parkowa 5, 62-035 Kórnik

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku prosimy
o załączenie do składanych dokumentów oświadczenia o brzmieniu następującym:

„ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji
na stanowisko stypendysta prowadzonej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku (62-035) ul. Parkowa 5 w celu zawarcia umowy o pracę.”

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym także „RODO”, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych
do niego dokumentach jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk  z siedzibą 62-035 Kórnik
ul. Parkowa 5 (zwany dalej także „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres lukowiak@man.poznan.pl lub poprzez wysłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego
na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lukowiak@man.poznan.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 62-035 Kórnik,
ul. Parkowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej
w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak dostawcy systemów informatycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).