Umowa o pracę - Starszy specjalista w Departamencie Analiz Rynku
Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów Warszawa, Polska 12 stycznia 2018

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów.  Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

Umowa o pracę - Starszy specjalista w Departamencie Analiz Rynku

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych, wytycznych i opracowań na potrzeby innych komórek organizacyjnych oraz kierownictwa Urzędu w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
 • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
 • Opiniowanie projektów decyzji z zakresu ochrony konkurencji w celu zapewnienia ich ekonomicznej poprawności.
 • Sporządzanie, na podstawie ogólnodostępnych źródeł krajowych i zagranicznych, krótkich analiz funkcjonowania krajowych rynków w celu oceny zaistniałej na nich sytuacji.
 • Analiza aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź jej rozwój na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki w celu zapobiegania wprowadzaniu przepisów, które mogłyby negatywnie wpływać na konkurencję w gospodarce.
 • Udział w pracach właściwych zespołów w celu przygotowania polityki konkurencji oraz innych polityk rządu związanych z rozwojem konkurencji.
 • Prowadzenie badań rynków o szczególnie skomplikowanej strukturze, charakteryzujących się występowaniem czynników sprzyjających ich nieprawidłowemu funkcjonowaniu z punktu widzenia dobrobytu konsumentów w celu uzyskania informacji pozwalających na lepsze sformułowanie kierunków prowadzonej przez Urząd polityki konkurencji.
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania Urzędu.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata przy przygotowywaniu analiz związanych z ochroną konkurencji lub przy przygotowywaniu analiz ekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji oraz polityki konkurencji, zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki oraz działania UOKiK i organów UE w dziedzinie ochrony konkurencji

Posiadanie kompetencji

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • skuteczna komunikacja
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność współpracy
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • rzetelność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE 

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie technik badań ekonomicznych
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

 


Oferujemy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE 

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających posiadanie doświadczenia w obszarze (np. zakres obowiązków, opis stanowiska pracy, opinia, referencje, zaświadczenie o odbytych praktykach, stażu lub wolontariacie)

Oświadczenie o:

 • posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • korzystaniu z pełni praw publicznych

 

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 23 stycznia 2018 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-StS

Więcej informacji

 


Wymagane dokumenty

Pełna informacja na temat wymaganych dokumentów znajduje się na stronie: https://www.uokik.gov.pl/kariera_w_uokik.php