Umowa o pracę - starszy specjalista ds. służb radiokomunikacyjnych: morskiej i żeglugi śródlądowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji w Wydziale Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej w Departamencie Częstotliwości
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 17 stycznia 2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - starszy specjalista ds. służb radiokomunikacyjnych: morskiej i żeglugi śródlądowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji w Wydziale Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej w Departamencie Częstotliwości

Główne zadania:

 • wydawanie pozwoleń radiowych dla urządzeń radiowych: stacji statkowych, stacji brzegowych, naziemnych stacji radiolokacyjnych oraz urządzeń radionawigacyjnych;
 • gromadzenie i aktualizowanie informacji prawnych związanych ze służbami radiokomunikacyjnymi: morską i żeglugi śródlądowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji;
 • obsługa krajowych i zagranicznych klientów Urzędu, użytkowników urządzeń radiowych;
 • w służbach radiokomunikacyjnych: morskiej i żegludze śródlądowej, radiolokalizacji oraz radionawigacji;
 • koordynacja częstotliwości dla stacji brzegowych;
 • uczestniczenie w pracach Podkomitetu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) ds. Nawigacji, Radiokomunikacji oraz Poszukiwań i Ratownictwa (NCSR), Międzynarodowej organizacji Łączności Satelitarnej (IMSO) oraz Komitetu Porozumienia o Służbie Radiokomunikacyjnej na Śródlądowych Drogach Wodnych (RAINWAT);
 • uczestniczenie w opracowywaniu i nowelizacji krajowych przepisów, związanych z radiokomunikacją morską.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w dziedzinie radiokomunikacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi w zakresie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości oraz opłat za prawo do dysponowania częstotliwością;
 • wiedza z zakresu radiokomunikacji morskiej, radiolokacji i radionawigacji oraz zagadnień technicznych z tym związanych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać do dnia 25 stycznia 2020 r. (liczy się data wpływu oferty do Urzędu) na adres:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
Biuro Administracji
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista DC/WML/6”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 489 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl


Wymagane dokumenty

CV+list notywacyjny