Umowa o pracę - starszy specjalista ds. ofert ramowych i kosztów w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Regulacji – w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 17 stycznia 2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - starszy specjalista ds. ofert ramowych i kosztów w Wydziale Ofert Ramowych i Kosztów w Departamencie Regulacji – w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Główne zadania:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zatwierdzenia, zmiany i zatwierdzenia lub ustalenia oferty ramowej w zakresie dostępu telekomunikacyjnego oraz z zakresu zatwierdzania opisu kalkulacji kosztów przedsiębiorców telekomunikacyjnych zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów usług telekomunikacyjnych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie dostępu telekomunikacyjnego -prowadzące do wydania decyzji administracyjnych zobowiązujących przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do zmiany lub przedstawienia nowego projektu oferty ramowej;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu oceny prawidłowości wysokości opłat hurtowych stosowanych w stacjonarnych publicznych sieciach telekomunikacyjnych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych o znaczącej pozycji rynkowej, w tym opracowywanie projektów decyzji;
 • przygotowywanie dokumentacji i stanowisk merytorycznych w zakresie środków -zaskarżenia decyzji administracyjnych Prezesa UKE, służących do przygotowania stanowiska organu w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • przygotowywanie projektów postanowień z zakresu ofert ramowych;
 • wspieranie Wydziału Współpracy Międzyoperatorskiej w prowadzeniu postępowań;
 • prowadzenie postępowań mających na celu powołanie biegłych rewidentów do przeprowadzania badania sprawozdań z rachunkowości regulacyjnej lub wyników kalkulacji kosztów;
 • opiniowanie i uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych BEREC) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów, z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu telekomunikacyjnego.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub telekomunikacyjne;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • znajomość: problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności -z zakresu ofert ramowych oraz europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego, w tym w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny);
 • znajomość podstawowych zagadnień technicznych z zakresu telekomunikacji;
 • wiedza z zakresu ekonomii;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4408,96 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,3) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Wymagane dokumenty

CV+list notywacyjny