Umowa o pracę - starszy specjalista ds. dostępu do infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 4 lipca 2018

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - starszy specjalista ds. dostępu do infrastruktury technicznej w Wydziale Infrastruktury Technicznej w Departamencie Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego

Główne obowiązki:

 • udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych ERG) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technicznej

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne§  znajomość przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • znajomość przepisów ustawy§  znajomość europejskich regulacji prawnych§  znajomość problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu dostępu do infrastruktury;
 • wiedza z zakresu §  wiedza z zakresu współkorzystania z infrastruktury technicznej;§  wiedza z zakresu ekonomii;§  umiejętność §  §  biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Power Point);
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

Warunki pracy:

 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 •  narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;

Wymagane:

 • życiorys/CV i list motywacyjny;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa;
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Dane osobowe – klauzula informacyjna
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01- 211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/

 • Inne informacje:
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.
 • Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.
 • Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.
 • W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.
 • Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 4 309,83 zł brutto, mnożnik: 2,3 i dodatek stażowy w wysokości 5%-20%, uzależniony od stażu pracy.
 • Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:
 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test językowy;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl


Wymagane dokumenty

cv i list motywacyjny