Umowa o pracę - Starszy specjalista ds. analiz sytuacji społecznej rodzin
Starszy specjalista ds. analiz sytuacji społecznej rodzin ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 6 lipca 2017

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko

 

starszego specjalista ds. analiz sytuacji społecznej rodzin w Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Sytuacji Społecznej Rodzin

oraz Kobiet i Mężczyzn na Rynku Pracy w Departamencie Analiz Ekonomicznych i Prognoz

Umowa o pracę - Starszy specjalista ds. analiz sytuacji społecznej rodzin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie prac badawczych i analitycznych dotyczących sytuacji społecznej rodzin,
 • opiniowanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych, programów i strategii oraz innych dokumentów krajowych i zagranicznych w kontekście ich wpływu na sytuację społeczną rodzin,
 • analizowanie polityk państwa wspierających rodziny,
 • współpraca przy opracowywaniu cyklicznych informacji o sytuacji społecznej rodzin oraz dokonywanie interpretacji tych tendencji w kontekście sytuacji gospodarczej i społecznej,
 • współpraca przy realizacji projektów realizowanych przez DAE lub inne Departamenty Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanych ze środków EFS, a także innych projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

 

Warunki pracy

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 jest dostępny i dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości. W budynku znajdują się trzy windy i jedna platforma transportowa, które umożliwiają wjazd osobie na wózku inwalidzkim, oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Wymagania

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 

n i e z b ę d n e

 

wykształcenie: wyższe magisterskie

 

doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze badań ekonomicznych lub przy sporządzaniu analiz

 

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2),
 • wiedza z zakresu sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin,
 • wiedza z zakresu analizy rynku pracy i zabezpieczenia społecznego,
 • komunikatywność,
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office,
 • umiejętność obsługi IBM SPSS Statistics,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego na wymaganym poziomie lub oświadczenie o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do: 18-07-2017 r.

na adres:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Dyrektora Generalnego

 1. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: DAE-3

(o ważności aplikacji decyduje data wpływu do MRPiPS)

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:

http://www.mpips.gov.pl/bip/kariera/wolne-stanowiska-pracy-w-mrpips/oswiadczenie-dla-potrzeb-rekrutacji/,

 • oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu,
 • w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk, wydrukiem z CEIDG). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

 

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15).

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z osobami, które spełniają wymagania formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 661-13-14, 22 661-13-94, 22 661-13-63 lub 22 661-13-26.


Oferujemy

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

– umowę o pracę, ciekawe zadania, pracę w dużej organizacji, doskonalenie zawodowe.

 

Przewidziany mnożnik kwoty bazowej stanowiący wynagrodzenie zasadnicze dla stanowiska wynosi 1,9.