Umowa o pracę - starszy specjalista ds. analiz rynku telekomunikacyjnego w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 16 maja 2019

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

 

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista ds. analiz rynku telekomunikacyjnego w Wydziale Metod Ilościowych
w Departamencie Strategii i Analiz

Umowa o pracę - starszy specjalista ds. analiz rynku telekomunikacyjnego w Wydziale Metod Ilościowych w Departamencie Strategii i Analiz

Główne zadania:

 • opracowywanie modeli analitycznych;
 • przeprowadzanie analiz rynków telekomunikacyjnych;
 • udział w przygotowywaniu bazy danych o zasięgu sieci szerokopasmowych oraz raportów dotyczących usług szerokopasmowej transmisji danych;
 • przeprowadzanie analizy popytu na usługi telekomunikacyjne;
 • przygotowywanie, w zakresie właściwości Wydziału, odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
 • przeprowadzanie analiz cen usług telekomunikacyjnych;

uczestniczenie wewspółpracy z Komisją Europejską oraz krajowymi i zagranicznymi podmiotami, w zakresie właściwości Wydziału, w procesie wymiany informacji na temat funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze sporządzania analiz danych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych;
 • znajomość: zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki, rynku telekomunikacyjnego, programu MS Excel pozwalająca na tworzenie tabel, zestawień oraz wykresów, znajomość podstaw posługiwania się językiem SQL;
 • umiejętność: właściwego doboru danych niezbędnych do przeprowadzania analiz oraz dokonywania ich oceny i weryfikacji, sporządzania analiz (w tym analiz ekonomicznych), precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, obsługi relacyjnych baz danych (np. Access, Oracle) lub innych aplikacji oraz języków programowania służących do analizy danych (np. ArcGIS for Deskop, Visual Basic);
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „starszy specjalista DSA/WMI/7”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych
(adres: https://pue.uke.gov.pl) lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 4 792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;
 • test wiedzy;
 • test językowy;
 • zadanie praktyczne (zadania Excel);
 • test kompetencyjny;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl.

 


Wymagane dokumenty

cv+list motywacyjny