Umowa o pracę - Stanowisko ds. zapewnienia jakości kontroli i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Departamencie Kontroli Wewnętrznej
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Polska 13 kwietnia 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. zapewnienia jakości kontroli i współpracy z podmiotami zewnętrznymi w Departamencie Kontroli Wewnętrznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • opracowuje i wdraża zasady oraz inne wewnętrzne akty prawne określające funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Zakładzie oraz odpowiada za ich aktualizację i przegląd
 • zapewnia doskonalenie metodyki kontroli wewnętrznej w Zakładzie
 • zapewnia poprawność formalną i merytoryczną dokumentacji z kontroli prowadzonych przez

Departament m.in. w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami, procedurami kontroli i standardami jakości

 • współdziała z zewnętrznymi organami kontroli w sprawach związanych z kontrolami prowadzonymi przez te organy
 • analizuje materiały i opracowuje projekty dokumentów dotyczących wystąpień pokontrolnych kontroli prowadzonych przez organy zewnętrzne
 • analizuje materiały i opracowuje projekty dokumentów dotyczących zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 • udziela pomocy pracownikom komórek kontroli wewnętrznej w zakresie obowiązujących przepisów prawa i ich wykładni
 • organizuje i prowadzi okresowe szkolenia i instruktaże związane z prawidłowym wykonywaniem zadań przez komórki kontroli wewnętrznej, w tym w celu udoskonalania metodyki kontroli
 • opiniuje projekty wewnętrznych aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wystąpienia ryzyk korupcyjnych
 • inicjuje przedsięwzięcia oraz współpracuje w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020 w Zakładzie
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi w zwalczanie korupcji

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe (prawo)
 • minimum 1 rok stażu pracy

Pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w komórkach kontroli lub audytu
 • studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, kontroling, zarządzanie jakością, zarządzanie procesowe, inwestycje, kontrola finansowa, zamówienia publiczne)

Wymagania dodatkowe – znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o NIK, ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość, rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • stanowczość i pewność siebie
 • umiejętność przekonywania i współpracy
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • zdolność radzenia sobie ze stresem i presją czasu


Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój zawodowy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 27 kwietnia 2018 r. Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

 

Dodatkowe informacje

– proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Wymagane dokumenty

CV,list motywacyjny i inne