Umowa o pracę - Stanowisko ds. rachunkowości Funduszy w Departamencie Finansów Zakładu
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, Polska 23 marca 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. rachunkowości Funduszy w Departamencie Finansów Zakładu

Zadania:

–    odpowiada za prowadzenie ewidencji księgowej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa w zakresie operacji realizowanych na szczeblu scentralizowanym na podstawie zweryfikowanych i zakwalifikowanych do ujęcia w prowadzonych księgach rachunkowych dowodów księgowych oraz ich przechowywanie

–    odpowiada za dekretowanie dowodów księgowych dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa, przekazanych przez komórki merytoryczne

–    odpowiada za prowadzenie rozrachunków i rozliczeń z kontrahentami, z innymi organami rentowymi oraz organami administracji publicznej oraz budżetem państwa

–    odpowiada za prowadzenie, analizę i uzgadnianie sald ksiąg rachunkowych w zakresie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa z danymi statystycznymi

–    odpowiada za sporządzanie, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Alimentacyjnego w Likwidacji i części 73 budżetu państwa sprawozdań w zakresie operacji realizowanych na szczeblu scentralizowanym

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

–    wykształcenie średnie

–    minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obszarem rachunkowości

–    minimum 2 lata stażu pracy

Pożądane:

–    wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, finanse)

–    minimum 2 lata doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

Wymagania dodatkowe:

–    znajomość ustawy o rachunkowości

–    znajomość ustawy o finansach publicznych

–    znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

–    znajomość zasad rachunkowości ogólnej

–    umiejętność obsługi Systemu SAP i pakietu MS Office

–    umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

–    umiejętność współpracy z zespołem oraz planowania i organizowania własnej pracy

–    terminowość i rzetelność

–    samodzielność i odpowiedzialność

–    poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych

–    umiejętność podejmowania decyzji

–    umiejętność poprawnego wnioskowania


Oferujemy

  • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  • rozwój zawodowy
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko. Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopii świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe do dnia 6 kwietnia 2018 roku na adres:

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych

 

ul. Szamocka 3,  5   01-748 Warszawa

 

Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.

Prosimy dodać klauzulę:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

 


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe