Umowa o pracę - Stanowisko ds. prawa międzynarodowego
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Szamocka, Warszawa, Polska 15 października 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych powstał 24 października 1934 roku na mocy rozporządzenia Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Od 80 lat ZUS jest najważniejszą instytucją polskiego systemu ubezpieczeń społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. prawa międzynarodowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– opiniuje projekty aktów prawa Unii Europejskiej, umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym oraz projekty aktów prawa krajowego,
– analizuje dokumenty robocze przygotowywane w ramach prac Komisji Europejskiej i Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego,
– analizuje zasadność przystąpienia RP do postępowań prejudycjalnych przed Trybunałem Sprawiedliwości UE,
– sporządza projekty wytycznych i wyjaśnień dotyczących prawidłowego i jednolitego stosowania postanowień rozporządzeń unijnych i umów międzynarodowych oraz polskich przepisów prawnych realizowanych z zastosowaniem tych umów, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych,
– analizuje bieżący stan prawny i orzecznictwo sądów, w tym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych oraz przygotowuje w tym zakresie odpowiednie wyjaśnienia i wytyczne.

Wymagania

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego Stanowisko ds. prawa międzynarodowego formalne określone dla stanowiska pracy

Niezbędne:
– wykształcenie wyższe magisterskie (prawo)

Pożądane:
– minimum 3 lata pracy związanej z problematyką świadczeń emerytalno-rentowych, w tym świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej lub bilateralnej
– znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1
– studia podyplomowe (prawo europejskie, prawo międzynarodowe, ubezpieczenia społeczne)

Wymagania dodatkowe:

– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość i rzetelność
– samodzielność i odpowiedzialność
– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
– działanie procesowe/nastawienie na proces
– umiejętność podejmowania decyzji
– umiejętność rozwiązywania problemów
– umiejętność poprawnego wnioskowania
– umiejętność obsługi pakietu MS Office


Oferujemy

-pracę na ciekawym stanowisku pracy

-realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

-program profesjonalnych szkoleń

-pracę w zgranym i zmotywowanym zespole

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
–  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplom ukończenia studiów wyższych (kierunek prawo)

Termin, do którego należy składać dokumenty 29 października 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– proces rekrutacji będzie obejmował test wiedzy i rozmowę rekrutacyjną
– miejscem świadczenia pracy będzie Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne

– złożonych dokumentów nie zwracamy

– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana

– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane

– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, inne.