Umowa o pracę - Stanowisko ds. organizacji, monitorowania i analiz realizacji świadczeń długoterminowych
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, Polska 12 lipca 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej – Platforma Usług Elektronicznych ZUS.W Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych – Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsce pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku na zastępstwo.

Umowa o pracę - Stanowisko ds. organizacji, monitorowania i analiz realizacji świadczeń długoterminowych

Twoją rolą będzie:

Opracowywanie wyników analiz dotyczących realizowanych zadań w pionie świadczeń emerytalno-rentowych. Koordynacja podejmowanych w pionie świadczeń emerytalno-rentowych działań z zakresu zarządzania procesowego. Wsparcie realizacji działań związanych z doskonaleniem struktury organizacyjnej pionu świadczeń emerytalno-rentowych oraz wsparcie realizacji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym zadań w pionie świadczeń emerytalno-rentowych.

Wymagania

Czego od Ciebie oczekujemy:

 

 • wykształcenia średniego

 • umiejętności obsługi programu MS Excel

 • nastawienia na wyniki/konsekwencja w działaniu

 • terminowości i rzetelności

 • samodzielności i odpowiedzialności

 • innowacyjności

 • umiejętności pracy w zespole

 • umiejętności poprawnego wnioskowania

 • umiejętności stosowania przepisów

 

                  Twoimi dodatkowymi atutami będą:

 • wykształcenie wyższe (zarządzanie, polityka społeczna, administracja, ekonomia, finanse)

 • minimum 1 rok doświadczenia w tworzeniu i opisywaniu procesów i procedur działania lub minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze emerytalno-rentowej


Oferujemy

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie do 25 lipca br:

 • CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na  przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej)

 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie

 

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych

ul. Szamocka 3, 5   01-748  Warszawa

 

Umowa na czas zastępstwa. Poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko. Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie umiejętności obsługi programu MS Excel. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.

 

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie
w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, oświadczenie, kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie