Umowa o pracę - Stanowisko ds. opracowywania informacji statystycznej
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, Polska 11 kwietnia 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej – Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Umowa o pracę - Stanowisko ds. opracowywania informacji statystycznej

Zadania wykonywane na stanowisko:

 • tworzy narzędzia obliczeniowe wspomagające prace aktuarialne w oparciu o opracowane metody
 • opracowuje publikacje z zakresu prognoz dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz opracowania problemowe w kontekście prowadzonych prac analitycznych oraz informacji gromadzonych w departamencie
 • przygotowuje szacunki skutków finansowych projektowanych zmian przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym szacuje skutki finansowe waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych
 • uczestniczy w przygotowaniu opinii aktów prawnych z dziedziny ubezpieczeń społecznych i pokrewnych

Wymagania

Wymagania formalne:

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (matematyka, ekonometria, ekonomia)
 • minimum 2 lata pracy związanej z zastosowaniem matematyki oraz stosowaniem obliczeń komputerowych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu MS Excel
 • znajomość języka SQL (tworzenie zapytań SQL)
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 725391
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania aplikacji: 25 kwietnia 2019 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

Miejsce składania dokumentów:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Pozostałe informacje:

– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz test sprawdzający praktyczne umiejętności z obsługi programów MS World oraz MS Excel
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.
Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Oferujemy

 • pracę na ciekawym stanowisku
 • realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • program profesjonalnych szkoleń
 • pracę w doświadczonym, profesjonalnym i zgranym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwerdzających wykształcenie