Inna forma zatrudnienia - Stanowisko ds. obsługi Zarządu w Gabinecie Prezesa
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Szamocka 3, Warszawa, Polska 1 marca 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Inna forma zatrudnienia - Stanowisko ds. obsługi Zarządu w Gabinecie Prezesa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– przygotowywanie materiałów, sprawozdań, zestawień na potrzeby Członka Zarządu
– opracowywanie prezentacji multimedialnych na potrzeby Członka Zarządu
– monitorowanie realizacji zadań zlecanych przez Członka Zarządu
– prowadzenie kalendarza Członka Zarządu oraz organizacja spotkań Członka Zarządu
– organizacja podróży służbowych Członka Zarządu
– udział i sporządzanie notatek ze spotkań, w których uczestniczy Członek Zarządu
– koordynowanie obiegu informacji i korespondencji pomiędzy Członkiem Zarządu a komórkami organizacyjnymi Centrali Zakładu
– wsparcie w realizacji projektów nadzorowanych przez Członka Zarządu

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w tym zaświadczenia z uczelni potwierdzającego, że kandydat jest studentem – w przypadku braku wykształcenia wyższego)
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty: 15 marca 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje:

– proces rekrutacji będzie obejmował sprawdzenie umiejętności w zakresie opracowania i przygotowania formalnego pisma oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula:

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:

– wykształcenie średnie (w trakcie studiów) lub wyższe

– minimum 1 rok stażu pracy w przypadku wykształcenia średniego

Pożądane:

– minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą organizacyjną organów kolegialnych

– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego związanego z obsługą organizacyjno-asystencką

– znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność sporządzania notatek ze spotkań

– umiejętność przygotowywania prezentacji multimedialnych

– umiejętność obsługi pakietu MS Office

– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu

– terminowość i rzetelność

– samodzielność i odpowiedzialność

– poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych

– działanie procesowe/nastawienie na proces

– umiejętność rozwiązywania problemów

– asertywność

– opanowanie

– odporność na stres

– umiejętność współpracy


Oferujemy

stabilne warunki pracy


Wymagane dokumenty

CV, list, motywacyjny, oświadczenie, dokumenty potwierdzające wykształcenie i staż pracy