Umowa o pracę - Stanowisko ds. modeli mikrosymulacyjnych w Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Polska 23 marca 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. modeli mikrosymulacyjnych w Departamencie Statystyki i Prognoz Aktuarialnych

 

 • przygotowuje założenia metodologiczne modeli mikrosymulacyjnych
 • projektuje (buduje) modele mikrosymulacyjne
 • tworzy programy obliczeniowe w oparciu o opracowaną metodologię
 • szacuje skutki finansowe projektowanych zmian przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wymagania

Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, matematyka, ekonometria, ekonomia)
 • minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniami na życie

Wymagania dodatkowe:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel z wykorzystaniem VBA
 • znajomość języka SQL
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój zawodowy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie: CV, listu motywacyjnego z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej) oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie do dnia 6 kwietnia 2018 roku na adres:

 

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – Departament Spraw Pracowniczych

 

ul. Szamocka 3,  5   01-748 Warszawa

 

Proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie praktycznej znajomości MS Excel i SQL. Skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. Złożonych dokumentów nie zwracamy. Oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana. Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu do Centrali ZUS w godzinach funkcjonowania jednostki). Do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością.

 

Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.

Prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny z odręcznie podpisanym oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji oraz kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie