Umowa o pracę - Stanowisko ds. kontroli w Departamencie Kontroli Wewnętrznej
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Polska 13 kwietnia 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. kontroli w Departamencie Kontroli Wewnętrznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynuje prace zespołów opracowujących procedury kontroli
  opracowuje, aktualizuje oraz dokonuje przeglądów procedur kontroli
 • prowadzi kontrolę instytucjonalną procesów przebiegających w Zakładzie oraz sporządza dokumentację z przeprowadzonych kontroli
 • prowadzi kontrole funkcjonalne w wydziałach kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • kieruje zespołami kontrolującymi złożonymi z pracowników Departamentu i pracowników wydziałów kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • koordynuje kontrole zlecone do przeprowadzenia wydziałom kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu
 • analizuje i opracowuje wyniki przeprowadzonych kontroli oraz sporządza bieżące informacje w tym zakresie
 • prowadzi postępowania wyjaśniające związane z ustaleniami dokonanymi przez wydziały kontroli wewnętrznej oddziałów Zakładu i przygotowuje projekty wystąpień w tym zakresie
 • uczestniczy w opracowywaniu propozycji tematów do rocznych planów kontroli

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej lub audytu albo sprawowania nadzoru
 • minimum 3 lata stażu pracy

Pożądane:

 • wykształcenie wyższe (rachunkowość, ekonomia, administracja, finanse publiczne, zamówienia publiczne)
 • studia podyplomowe (kontrola wewnętrzna i audyt, audyt bezpieczeństwa, kontroling, kontrola finansowa, prawo pracy, prawo finansowe, finanse publiczne, zamówienia publiczne)

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w kontroli w obszarze finansów (pożądane doświadczenie w kontroli finansów publicznych)
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych
 • działanie procesowe/nastawienie na proces
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • stanowczość/pewność siebie
 • umiejętność przekonywania
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność stosowania przepisów
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Oferujemy

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój zawodowy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 717934
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

 

Termin, do którego należy składać dokumenty 27 kwietnia 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

– miejscem świadczenia pracy będzie Centrala ZUS w Warszawie
– poszukujemy dwóch kandydatów na stanowisko
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzenie umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków, poprawnego przekazywania informacji pisemnej oraz test Thomasa
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny i inne