Umowa o pracę - Stanowisko ds. analiz i identyfikacji zagrożeń korupcyjnych w Departamencie Kontroli Wewnętrznej
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, Polska 12 kwietnia 2018

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Umowa o pracę - Stanowisko ds. analiz i identyfikacji zagrożeń korupcyjnych w Departamencie Kontroli Wewnętrznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy – analizuje dostępne źródła informacji (w tym wynikające z realizacji procesów i procedur) w zakresie możliwości wystąpienia ryzyka naruszenia prawa w przedsięwzięciach prowadzonych w Zakładzie oraz opracowuje raporty z przeprowadzonych analiz

 • współpracuje przy koordynacji realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018 – 2020 w Zakładzie

Wymagania

Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy Niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 1 rok stażu pracy

Pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji, kontroli, audycie
 • wyszukiwanie i analiza danych zastanych, również w Internecie i bazach danych dostępnych przez Internet Wymagania dodatkowe – umiejętność obsługi programów wchodzących w skład pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook)
 • zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków
 • nastawienie na wyniki, konsekwencja w działaniu
 • otwartość na zmiany, nastawienie na rozwój
 • rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • zdolność do radzenie sobie ze stresem i presją czasu
 • rzetelność i komunikatywność (umiejętność komunikacji pisemnej, werbalnej i niewerbalnej)
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • zdolność do radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Oferujemy

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
 • rozwój zawodowy
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wymagane dokumenty

– CV
– list motywacyjny
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Termin, do którego należy składać dokumenty 27 kwietnia 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje

– umowa na czas zastępstwa
– proces rekrutacji obejmować będzie test praktyczny dot. sprawdzenia umiejętności analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz poprawnego przekazywania informacji pisemnej, test Thomasa oraz rozmowę kwalifikacyjną
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”. Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny i inne