Umowa o pracę - Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista o profilu „Specjalista do spraw analiz”
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 8 lutego 2019

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Umowa o pracę - Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista o profilu „Specjalista do spraw analiz”

Profil funkcji:
Poszukujemy osób, które pragną brać aktywny, wymierny udział w projektowaniu procesów analitycznych, wdrażaniu i tworzeniu analiz i raportów dotyczących wybranych obszarów systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Główne obowiązki:

 • tworzenie kompleksowych analiz z obszaru świadczeń zdrowotnych w oparciu o różne źródła danych (dane kliniczne, epidemiologiczne, sprawozdawcze);
 • budowanie i wdrażanie modeli statystycznych;
 • tworzenie analiz statystycznych i porównawczych na potrzeby opracowań analitycznych;
 • dobór próby danych niezbędnych do ustalenia kosztów i warunków realizacji świadczeń;
 • udział w projektowaniu procesów analitycznych, badań ankietowych
 • projektowanie, opracowanie i wdrażanie modeli analiz ekonomicznych;
 • współtworzenie propozycji zmian dotyczących organizacji i finansowania świadczeń zdrowotnych;
 • wizualizacja wyników analiz i przygotowanie raportów oraz dokumentacji towarzyszącej z uwzględnieniem obowiązujących wzorów.
 • W ramach rozwoju kompetencji możliwym będzie udział w opracowywaniu analiz ekonomicznych oraz analiz wpływu na system ochrony zdrowia z uwzględnieniem analizy wpływu na budżet.

Wymagania

Wymagane wykształcenie:

 • Wyższe (preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, ekonomia).

Wymagania niezbędne:

Doświadczenie zawodowe:

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Specjalisty co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Specjalisty co najmniej 4-letnie doświadczenia zawodowego w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,
 • w przypadku ubiegania się o stanowisko Głównego Specjalisty co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,
  – przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk,
 • praktyczna umiejętność budowania modeli statystycznych i ekonometrycznych w stopniu niezbędnym do realizacji zadań;
 • umiejętność syntezy wyników analiz i budowania wniosków/rekomendacji;
 • umiejętność obsługi pakietów statystycznych;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
 • bardzo dobra umiejętność logicznego oraz analitycznego myślenia;
 • dokładność i odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu statystycznego StatDirect;
 • doświadczenie w procesach metaanaliz, analiz farmakoekonomicznych, w tym identyfikacji odpowiednich badań;doświadczenie w projektach badawczych, tworzeniu publikacji naukowych;
 • znajomość systemu ochrony zdrowia.

Oferujemy

Co oferujemy:

 • możliwość współuczestniczenia w procesach zapewniających efekty zdrowotne o największej wartości w zakresie polityki zdrowotnej i praktyki klinicznej;
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia socjalne).

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej:

 • przed przystąpieniem do rozmowy rekrutacyjnej prosimy o zapoznanie się wybranymi analizami weryfikacyjnymi Agencji (AWA) w zakresie oceny wpływu na budżet, publikowanymi na stronie internetowej Agencji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php w zakładce Zlecenia MZ, kolumna AWA, w stopniu umożliwiającym rozmowę na ich temat;
 • zostanie zweryfikowana umiejętność wykonania zadania z obszaru badań statystycznych;
 • zostanie potwierdzona znajomość j. angielskiego kandydata poprzez analizę wybranego tekstu w tym języku.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce praca;
 • życiorys kandydata w języku polskim, który powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)”;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu i innych umów cywilnoprawnych oraz o wykonywaniu działalności gospodarczej);
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności dodatkowe.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 22.02.2019 roku na adres:
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/9/WS/19”
Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: (22) 376–79-58.

Inne informacje.

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do siedziby Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.