Umowa o pracę - Specjalistka/Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Polska 19 marca 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby byli jeszcze lepsi”

Umowa o pracę - Specjalistka/Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 ora regulacjami wewnętrznymi,
 • w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020 oraz regulacjami wewnętrznymi,
 • współpraca z komórkami merytorycznymi dotycząca przygotowywania szacowania wartości zamówienia, tworzenia opisu przedmiotu zamówienia oraz prawidłowego określenia warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert,
 • przygotowywanie treści zapytania ofertowego (SWZ) i załączników takich, jak: formularze ofertowe, formularze cenowe i projekty umów,
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania,
 • upublicznianie zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
 • udział w pracach zespołów oceniających oferty,
 • dokumentowanie prowadzonych postępowań, w tym tworzenie protokołów końcowych,
 • bieżące doradztwo w sprawach dot. zamówień publicznych,
 • tworzenie rocznego planu zamówień i wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień,
 • prowadzenie wykazu udzielonych zamówień,
 • udział w obsłudze kontroli, w szczególności przygotowywanie dokumentów do weryfikacji.

Wymagania

 •  dobra znajomość języka angielskiego,

 • doskonała organizacja pracy, dokładność, terminowość, sumienność,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista.

 

Mile widziane:

·         doświadczenie w pracy w projektach finansowanych ze środków unijnych, w szczególności w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku).


Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia,
 • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, możliwość grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku, stacjonarny i e-learningowy kurs j. angielskiego, zajęcia Zdrowy kręgosłup w pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 • dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny