Umowa o pracę - specjalista/starszy specjalista zamówień publicznych
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Ulica Spokojna 13a, Polska 9 stycznia 2018
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 marca 2015r. w sprawie zmiany nazwy Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Adm. i Cyf. z 2015 poz.10) z dniem 3 kwietnia 2015 roku zmianie uległa nazwa Władzy Wdrażającej Programy Europejskie na Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare została powołana w 1994 roku na mocy Umowy Finansowej z dnia 19 września 1994 r. zawartej pomiędzy Rządem RP a Komisją Europejską. Umowa ta dotyczyła subwencji dla sfinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Niemcy 1994 – PL9402.

W następnych latach WWPWP powierzano realizację kolejnych programów Phare Współpracy Przygranicznej (CBC), a w późniejszym okresie otrzymała do realizacji również Program Phare Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne (JHA) oraz na mocy porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Gospodarki, Program Phare Spójność Społeczno – Gospodarcza (SSG).

Od 1 stycznia 2004 roku Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare była państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W dniu 7 marca 2007 roku decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nastąpiła zmiana nazwy jednostki na Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE).

Od 27 grudnia 2011 roku Władza Wdrażająca Programy Europejskie jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Cyfryzacji i Administracji, który sprawuje nadzór nad działalnością WWPE.

Obecnie, CPPC realizuje w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej zadania związane z zarządzaniem środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz środkami innych programów powierzonych jej do realizacji, w tym:

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa – I, II, i III oś priorytetowa.
 • Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” – w zakresie VII osi priorytetowej „Społeczeństwo  informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” – Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” i Działanie 8.4 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ‘ostatniej mili’ ” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” – Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej” (Instytucja Pośrednicząca II stopnia/Instytucja Wdrażająca)
 • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy na lata 2007-2017 – w zakresie Priorytetu nr 1 „Bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform”, Priorytetu nr 2 „Infrastruktura i środowisko”, Priorytetu nr 5.2 „Alokacje specjalne – projekty zaproponowane przez stronę szwajcarską” oraz Funduszu na Przygotowanie Projektów (Instytucja Pośrednicząca)
Umowa o pracę - specjalista/starszy specjalista zamówień publicznych

Główne obowiązki:

 • kompleksowa obsługa postępowań o udzielenie zamówień publicznych objętych ustawą prawo zamówień publicznych jak i zamówień pozaustawowych, ogłaszanych i realizowanych przez CPPC w związku z realizacją jej zadań, w szczególności:

  • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

  • udział w pracach komisji przetargowych,

  • dokonywanie oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenia zamówienia publicznego;

 • udzielanie porad i przekazywanie informacji w zakresie procedur przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w CPPC.

   

Pozostałe obowiązki:

 • praca w komisjach przetargowych w zamówieniach udzielanych przez jednostkę;

 • uzgadnianie treści opracowanych przez pracowników CPPC pism sporządzonych w zakresie właściwości Wydziału Zamówień Publicznych;

 • współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi CPPC w realizacji powierzonych obowiązków służbowych, w granicach określonych przez przełożonych;

 • wykonywanie poleceń Dyrektora jednostki i właściwych Dyrektorów Departamentów, do których należą w szczególności: przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizowanych zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami;

Wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe;

 • staż pracy/doświadczenie zawodowe: co najmniej 24 miesiące;

 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych (ustawa pzp, akty wykonawcze, opinie i wytyczne UZP);

 • co najmniej 24 miesięczne (a w przypadku specjalisty – 12 miesięczne), potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej);

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących funduszy strukturalnych, w tym regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania programów i projektów finansowanych ze środków UE;

 • bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point);

 • umiejętność dobrej organizacji pracy i pracy w zespole;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;

 • bardzo wysoka kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • ukończenie lub w trakcie studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych urzędowych;

 • znajomość zasad dotyczących wydatkowania funduszy UE a w szczególności wytycznych do kontroli.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  celów rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”

  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

  • kopie świadectw pracy;

dokumenty potwierdzające wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 


Oferujemy

 • miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole;

 • umowę o pracę;

 • szeroki zakres szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;

 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy);

 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;

 • elastyczny czas pracy;

 • nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji.


Wymagane dokumenty

– życiorys i list motywacyjny;– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;