Umowa o pracę - Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Kontraktacji
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Spokojna 13A, Warszawa, Polska 4 stycznia 2018

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

www.cppc.gov.pl

Umowa o pracę - Specjalista/starszy specjalista w Wydziale Kontraktacji

Główne obowiązki:

 • opracowywanie i opiniowanie dokumentów programowych, opiniowanie projektów wytycznych oraz innych dokumentów
 • udział w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia naborów
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie projektów składanych przez beneficjentów oraz wykonanie prac związanych z oceną złożonych wniosków
 • przygotowanie umów o dofinansowanie
 • współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz współpraca z ekspertami w zakresie oceny projektów
 • wprowadzanie i pozyskiwanie danych z LSI/SL w ramach przyznanych uprawnień
 • opiniowanie projektów dokumentów, sporządzanie i aktualizacja procedur według właściwości wydziału, przygotowanie propozycji tematów do rocznych planów ewaluacji oraz koordynacja w obszarze przygotowania i opiniowania dokumentów programowych

Wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie – wyższe magisterskie
 • staż pracy: co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego dla stanowiska specjalista lub co najmniej 24 miesiące doświadczenia zawodowego dla stanowiska starszy specjalista
 • co najmniej 6 miesięczne potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu
 • szczegółowa znajomość zagadnień merytorycznych objętych zakresem działania departamentu/wydziału
 • dobra znajomość języka angielskiego

Wymagane umiejętności:

 • wymagana znajomość Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 • znajomość procedur związanych z wdrażaniem programów rozwoju regionalnego współfinansowanych ze środków Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy strukturalnych UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
 • doświadczenie w przeprowadzaniu naborów oraz weryfikacji wniosków o dofinansowanie  

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole
 • dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • inicjatywa
 • samodzielność  

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do  celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn.zm.)”
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie świadectw pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności

Termin składania dokumentów:

17 stycznia 2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Spokojna 13a

01-044 Warszawa

z dopiskiem: „Oferta pracy 68/2017/DEA” Marlena Rząsa – do rąk własnych

lub

drogą elektroniczną na adres: MRzasa@cppc.gov.pl

Inne informacje:

 • w ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail
 • forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu
 • po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia
 • metody/techniki, które stosowane będą podczas naboru:
 • weryfikacja formalna ofert (do następnego etapu zaproszeni zostaną wybrani kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne),
 • sprawdzian wiedzy/umiejętności (fakultatywnie),
 • rozmowa kwalifikacyjna (obowiązkowo).
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu oferty a w przypadku dokumentów przesyłanych pocztą – data stempla pocztowego)
 • kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (22) 315 22 63.


Oferujemy

 • miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole

 • umowę o pracę
 • szeroki zakres szkoleń, w tym możliwość dofinansowania studiów podyplomowych
 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy)
 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • elastyczny czas pracy
 • nowoczesne biuro w dogodnej lokalizacji


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, świadectwa pracy