Umowa o pracę - specjalista w pracowni żywienia i żywności
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnosciowej Marsa 112, Warszawa, Polska 4 listopada 2016

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej realizuje prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu żywienia człowieka, opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej racji żywnościowych, wykonywanie analiz, ekspertyz z dziedziny żywienia człowieka, prowadzenie badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych przeznaczonych dla SZRP

Umowa o pracę - specjalista w pracowni żywienia i żywności

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty odpowiedzialna będzie za prowadzenie badań organoleptycznych, fizycznych, chemicznych, sprawdzenie i nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym

Wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka lub pokrewny,
 • znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie
 • znajomość pakietu Office
 • dyspozycyjność

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 •  podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSZ
 • życiorys zawodowy (cv.)
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu prowadzenia rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie  danych osobowych
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

 

Dokumenty należy składać w terminie do 18.11.2016 r.:

 • osobiście w sekretariacie WOBWSZ, ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa;
 • listownie: WOBWSZ, ul. Marsa 112, 04-470 Warszawa;

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 727-016-181

bądź mailowo: a.nowosad@ron.mil.pl

Rozstrzygniecie nastąpi  w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone


Oferujemy

 • umowa o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego
 • szkolenia

Wymagane dokumenty

– podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSZ; – życiorys zawodowy (cv.); – odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu prowadzenia rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, – oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, – oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,