Umowa o pracę - specjalista (technologia chemiczna organiczna, inżynieria organiczna)
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Annopol 6, Warszawa, Polska 19 czerwca 2019

Historia Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO) sięga roku 1947, w którym w ramach Głównego Instytutu Mechaniki utworzono Instytut Materiałów Wybuchowych. Na bazie tego Instytutu z dniem 1 stycznia 1952 roku powstał Instytut Chemii Stosowanej. Po połączeniu go z Instytutem Barwników i Półproduktów 1 stycznia 1958 r. powstał Instytut pod obecną nazwą.

 

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe
w obszarach: 

 • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków  pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów
 • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych,
 • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń  elektrycznością statyczną,
 • toksykologii i ekotoksykologii,
 • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych
Umowa o pracę - specjalista (technologia chemiczna organiczna, inżynieria organiczna)

nazwa stanowiska:

specjalista (technologia chemiczna organiczna, inżynieria organiczna)

 

opis (zakres zadań na stanowisku):

 1. synteza organiczna w skali laboratoryjnej, wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej

 2. prace technologiczne
 3. śledzenie literatury fachowej w zakresie prowadzonych aktualnie badań

Wymagania

oczekiwania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie wyższe (technologia chemiczna organiczna, inżynieria chemiczna)

 2. umiejętność prowadzenia poszukiwań literaturowych przy pomocy baz danych
 3. znajomość języka angielskiego (co najmniej dobra, komunikatywna)

Oferujemy

oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. możliwość udziału w badaniach naukowych mających wpływ na rozwój technologii
 4. dobrą atmosferę pracy
 5. fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny

   

  miejsce pracy:

  Warszawa, ul. Annopol 6 (Zakład Technologii i Biotechnologii – Pracownia Technologii Herbicydów)

   

  miejsce składania dokumentów:

  Aplikacje (CV, LM) należy przesłać na adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego, Dział kadr i płac, ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wysocka@ipo.waw.pl

   

  termin zbierania ofert:

  2019-07-15

   

  przetwarzanie danych osobowych:

  Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6 w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego, oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych*.”

  * – jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o przekreślenie podkreślonego zapisu. Pozostawienie zapisu bez skreślenia oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, potwierdzona zamieszczeniem ww. oświadczenia, jest dobrowolna, ale jej brak skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w jakimkolwiek procesie rekrutacji prowadzonym w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego i skutkuje niezwłocznym zniszczeniem przekazanych danych.

   

  Klauzula informacyjna

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6.

  Dane przekazywane są dobrowolnie i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie określonym w powyżej zamieszczonej zgodzie.

  Zakres przetwarzanych danych osobowych nie może być inny niż określono w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z dnia 08.05.2017 poz. 894, z późniejszymi zmianami).

  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 05.04.2016 r.), tzw. RODO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

  Pani/Pana danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres ul. Annopol 6, 03- 185 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@ipo.waw.pl

   

  Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

  Po zakończeniu rekrutacji lub upływie terminu prze3chowywania, zgodnie z klauzulą informacyjną powyżej, dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Wymagane dokumenty

CV