Umowa o pracę - specjalista ds. wydawania i ewidencji pozwoleń radiowych, postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji, telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Łodzi
Urząd Komunikacji Elektronicznej Nawrot, Łódź, Polska 20 czerwca 2018

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - specjalista ds. wydawania i ewidencji pozwoleń radiowych, postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji, telekomunikacji i poczty w Wydziale Kontroli w Delegaturze w Łodzi

Główne obowiązku:

 • udział w postępowaniach  w zakresie wydawania, zmiany oraz cofania pozwoleń radiowych
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych i pokontrolnych z zakresu radiokomunikacji
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
 • udział w prowadzeniu postępowań pokontrolnych dotyczących działalności telekomunikacyjnej
 • prowadzenie ewidencji pozwoleń radiowych poprzez bieżącą aktualizację baz danych i rejestrów, sporządzanie koniecznych zestawień w tym zakresie
 • udział w prowadzeniu postępowań kontrolnych dotyczących działalności pocztowej

 

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • prawo jazdy kat. B.;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw, Kodeks postepowania administracyjnego, o kompatybilności elektromagnetycznej, Prawo przedsiębiorców;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa i wykorzystania ich w praktyce;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Biuro Administracji i Kadr

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Specjalista OLD/WK/4”

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w dniu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzorów oświadczeń znajdujących się na stronie.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

§  §  §  §  rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 227 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl


Oferujemy

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany
 • budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
 • praca w terenie
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Wymagane dokumenty

cv i list motywacyjny