Umowa o pracę - Specjalista ds. redakcji publikacji i zarządzania informacją w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa, Warszawa, Polska 11 kwietnia 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Specjalista ds. redakcji publikacji i zarządzania informacją w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie nadzoru redakcyjnego nad treściami artykułów polsko- i angielskojęzycznych przygotowywanymi przez innych redaktorów i ekspertów do 30 publikacji.
 • Prowadzenie polityki informacyjnej Departamentu, w tym opracowanie materiałów informacyjnych na stronę internetową.
 • Udział w merytorycznym przygotowaniu publikacji podsumowującej realizowany przez Departament Analiz i Strategii projekt systemowy oraz opracowanych w wyniku jego realizacji 30 modeli chorób, na podstawie których powstały mapy potrzeb zdrowotnych.
 • Udział w procesie upowszechniającym wiedzę o mapach potrzeb zdrowotnych i ich wykorzystaniu.
 • Udzielanie odpowiedzi na zapytania wewnętrzne lub zewnętrzne na temat map potrzeb zdrowotnych z zakresu 32 grup chorób.

Warunki pracy:

praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;

Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

https://www.gov.pl/zdrowie/specjalista-ds-redakcji-publikacji-i-zarzadzania-informacja-w-departamencie-analiz-i-strategii1

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w dziedzinie PR lub w dziennikarstwie,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • wiedza z zakresu public relations i komunikacji społecznej,
 • umiejętność przygotowywania i redagowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych, w tym znajomość  prostego języka oraz zasad poprawnej pisowni,
 • wiedza w zakresie prowadzenia stron www,
 • znajomość wybranych programów pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność prowadzenia researchu w internecie i poza nim oraz przedstawiania jego wyników,
 • ogólna wiedza w zakresie mapowania potrzeb zdrowotnych,
 • ogólna znajomość systemu opieki zdrowotnej.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe na kierunku: dziennikarstwo, filologia polska/angielska, marketing, PR,
 • znajomość specyfiki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 20.04.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr,

„specjalista ds. redakcji publikacji i zarządzania informacją w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1924”

Inne informacje:

Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl;Ministerstwo; Urząd; Praca.

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

etap 1: etap 2: etap 3: rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie znajomości języka angielskiego.


Wymagane dokumenty

j.w.