Umowa o pracę - Specjalista ds. obsługi projektów naukowo-badawczych
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Kozielska, Warszawa, Polska 3 lipca 2018

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii jest instytucją prowadzącą działalność badawczą, szkoleniową i usługową na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych. Dysponujemy nowoczesną bazą laboratoryjną oraz pracownikami naukowymi o wysokich kwalifikacjach.

Obecnie do oddziału w Warszawie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Umowa o pracę - Specjalista ds. obsługi projektów naukowo-badawczych

Dział Wsparcia Badań WIHE


Realizowane zadania:

 •  definiowanie oraz stały monitoring dostępnych funduszy krajowych i europejskich,pomoc informacyjna, doradcza i organizacyjna przy składaniu wniosku o finansowanie lub dofinansowanie;
 • sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i rachunkowym, przygotowanie załączników, pomoc przy sporządzaniu budżetu, pomoc przy przygotowaniu umowy partnerskiej/konsorcjum w przypadku, gdy Projekt realizowany jest w partnerstwie z instytucją zewnętrzną, prowadzenie korespondencji z instytucją finansującą i na jej wezwanie uzupełnianie uchybień formalnych we wniosku oraz udzielanie stosownych wyjaśnień, pomoc przy przygotowaniu umowy o finansowanie lub dofinansowanie oraz weryfikacja umowy o przygotowanej przez Kierownika Projektu, konsultowanie z Kierownikiem Projektu i instytucją finansującą w zakresie realizacji Projektu;
 • konsultowanie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, w tym współpraca z Działem Kadr oraz Działem Księgowości;
 • konsultowanie form dokonywania zakupów, w tym współpraca z Zespołem Zamówień Publicznych, monitoring terminowości składania sprawozdań z realizacji Projektu, raportów okresowych i końcowych;
 • pomoc przy przygotowaniu części formalnej oraz finansowej sprawozdań  i raportów;
 • tworzenie umów cywilno-prawnych zawieranych w ramach obsługiwanych Projektów oraz uzyskanie wymaganych podpisów osób reprezentujących, konsultowanie dokonywania zmian w Projekcie, pomoc przy sporządzaniu aneksów do umów oraz uzyskanie wymaganych podpisów osób reprezentujących Instytut, przekazanie gromadzonej dokumentacji projektowej do Archiwum, sporządzanie sprawozdania rocznego z tematów i finansowania prac naukowo-badawczych realizowanych przez Uczelnię na potrzeby MNiSW oraz MON, rozliczanie projektów w ramach dotacji na działalność statutową oraz na młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania i rozliczania projektów,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (preferowane PRINCE 2),
 • doświadczenie w pracy z projektami i programami naukowymi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność koncepcyjnego i analitycznego myślenia.

Oferujemy

 • Wymiar czasu pracy: Pełny etat
 • Wynagrodzenie: 3 000 zł brutto
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Miłą atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w gronie profesjonalistów

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dyplom ukończenia szkoły wyższej