Umowa o pracę - specjalista ds. naliczania opłat pobieranych przez Urząd oraz egzekucji należności Skarbu Państwa w Wydziale Naliczania i Windykacji w Biurze Finansów
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 25 kwietnia 2019

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - specjalista ds. naliczania opłat pobieranych przez Urząd oraz egzekucji należności Skarbu Państwa w Wydziale Naliczania i Windykacji w Biurze Finansów

Główne zadania:

 • udział w naliczaniu opłat pobieranych przez Urząd w szczególności opłat za prawo do dysponowania częstotliwością (z wyjątkiem opłat, które generowane są z programu P-WID)
 • udział w prowadzeniu spraw związanych z egzekucją należności Skarbu Państwa z tytułu opłat i kar pobieranych przez Urząd
 • prowadzenie bieżącej korespondencji z podmiotami zobowiązanymi do uiszczania opłat pobieranych przez Urząd
 • sporządzanie okresowych zestawień, analiz i raportów z prowadzonych działań w zakresie naliczania opłat pobieranych przez Urząd i egzekucji należności Skarbu Państwa
 •  udział w opiniowaniu dokumentów związanych z naliczaniem opłat, a także egzekucją należności Skarbu Państwa

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Ordynacja podatkowa, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub myślne przestępstwo skarbowe

Oferujemy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 30 kwietnia 2019 r. Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji

ul. Giełdowa 7/9

01-211 Warszawa

z dopiskiem „specjalista BF/WNW/6”.

Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych lub pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@uke.gov.pl.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzany w ramach procesu rekrutacji jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie
www UKE pod adresem www.bip.uke.gov.pl/rekrutacja/W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych: jest niższy niż 6%.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do udziału w naborze. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty spełniające wymagania formalne, to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty, z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata, zostaną zniszczone.

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane/zakwalifikowani do udziału w naborze są zobowiązane/zobowiązani do dostarczenia oryginałów oświadczeń w dniu przeprowadzania naboru.

Zachęcamy do skorzystania ze wzoru oświadczeń znajdujących się na stronie http://bip.uke.gov.pl/rekrutacja/.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego
w wysokości 3 833,88 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,0) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

 • sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych
 • test wiedzy
 • test kompetencyjny
 • rozmowa kwalifikacyjna

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 534 92 27 oraz pod adresem poczty elektronicznej rekrutacja@uke.gov.pl


Wymagane dokumenty

cv+list motywacyjny