Umowa o pracę - Specjalista ds. komunikacji z podmiotami regionalnymi oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania map potrzeb zdrowotnych w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa, Warszawa, Polska 3 stycznia 2018

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem:

 

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/praca/konkursy-na-stanowiska-w-ministerstwie-zdrowia/specjalista-ds-komunikacji-z-podmiotami-regionalnymi-oraz-swiadczeniodawcami-w-zakresie-wdrazania-map-potrzeb-zdrowotnych-w-departamencie-analiz-i-strategii/

 

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Specjalista ds. komunikacji z podmiotami regionalnymi oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania map potrzeb zdrowotnych w Departamencie Analiz i Strategii

 

 • współpraca z administracją samorządową, przedstawicielami świadczeniodawców i innych instytucji w regionach w celu wsparcia praktycznego wykorzystania map potrzeb zdrowotnych (tworzenie planów inwestycyjnych, benchmarking, sporządzanie projektów programów polityki zdrowotnej, itp.).
 • sprawdzanie zgodność planowanych inwestycji z wnioskami z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej.
 • analiza wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji złożonych za pośrednictwem systemu IOWISZ w celu określenia ich zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych.
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, jak również zapytania telefoniczne i pisemne w celu implementacji procesu wnioskowania w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych.
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w opracowywaniu odpowiedzi na pytania prasy i innych mediów w zakresie map potrzeb zdrowotnych.

Wymagania

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • współpraca z administracją samorządową, przedstawicielami świadczeniodawców i innych instytucji w regionach w celu wsparcia praktycznego wykorzystania map potrzeb zdrowotnych (tworzenie planów inwestycyjnych, benchmarking, sporządzanie projektów programów polityki zdrowotnej, itp.)
 • sprawdzanie zgodność planowanych inwestycji z wnioskami z map potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami regionalnej polityki zdrowotnej.
 • analiza wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji złożonych za pośrednictwem systemu IOWISZ w celu określenia ich zgodności z mapami potrzeb zdrowotnych
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, jak również zapytania telefoniczne i pisemne w celu implementacji procesu wnioskowania w oparciu o mapy potrzeb zdrowotnych
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia w opracowywaniu odpowiedzi na pytania prasy i innych mediów w zakresie map potrzeb zdrowotnych

Oferujemy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się
  w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca

 

 

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 8.01.2018 r.  pod adresem:

 

Ministerstwo Zdrowia,  Biuro Kadr,

 1. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „specjalista ds. komunikacji z podmiotami regionalnymi oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania map potrzeb zdrowotnych
  w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 1887

Inne informacje:

 • W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail
 • Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia:www.mz.gov.pl; Ministerstwo; Urząd; Praca
 • Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji
 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie
 • Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu
 • Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane
 • W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego
 • Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska

Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Minister  Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15. Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:

Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,

etap 2: test wiedzy merytorycznej

etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.

 

Warunki pracy:

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie
 • wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres

Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;


Wymagane dokumenty

zgodnie z ogłoszeniem