Umowa o pracę - Specjalista ds. doradztwa zawodowego
Specjalista ds. doradztwa zawodowego Nowoursynowska 166, Warszawa, Polska 3 sierpnia 2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego ogłasza konkurs na stanowisko:
Specjalista ds. doradztwa zawodowego

Umowa o pracę - Specjalista ds. doradztwa zawodowego
 • wspieranie studentów/ek i absolwentów/ek UKSW w rozwoju zawodowym: diagnoza
  kompetencji, preferencji i predyspozycji zawodowych, dostarczanie informacji nt. rynku pracy,
  możliwości rozwoju zawodowego, dalszej edukacji, prowadzenie rozmów doradczych,
  symulacji rozmów kwalifikacyjnych,
 • prowadzenie warsztatów z obszaru rozwoju zawodowego,
 • organizacja szkoleń, spotkań, targów pracy,
 • prowadzenie dokumentacji spotkań doradczych, szkoleń, przygotowywanie raportów, protokołów,
 • aktywny udział we wszelkich projektach realizowanych przez Centrum Szkoleń i Doradztwa
  Zawodowego UKSW.

Wymagania

 • ukończonych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia, mile widziane wykształcenie
  wyższe na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe,
 • kilkuletniego doświadczenia w pracy w charakterze doradcy zawodowego,
 • ukończenia wybranych kursów dedykowanych doradcom zawodowym (np. Spadochron, Kurs inspiracji, IPD, KUP), mile widziane ukończenie kursu trenerskiego,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • umiejętności pracy w grupie,
 • zainteresowania polskim i międzynarodowym rynkiem pracy oraz rynkiem edukacyjnym.

Oferujemy

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo,
 • możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw wpisujących się w zakres działania Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10.08.2018 na adres:
praca@uksw.edu.pl z dopiskiem w tytule maila: Doradca zawodowy.

Prosimy o dołączenia do aplikacji następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. doradztwa zawodowego. Jednocześnie
oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych
oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych
danych było dobrowolne.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.
UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony danych
osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy
Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO – wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć
wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12
miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie
określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu.