Umowa o pracę - Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa, Warszawa, Polska 25 października 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analiza i modelowanie danych z wykorzystaniem języka R w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzia do automatycznego generowania raportów będących częścią mapy potrzeb zdrowotnych w zakresie przydzielonym danemu analitykowi.
 • Przygotowywanie zestawień, wizualizacji, prezentacji związanych z realizacją projektu.
 • Wykonywanie analiz systemu opieki zdrowotnej celem poznania czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Tworzenie wkładów merytorycznych do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz, celem opracowania odpowiedzi.
 • Współpraca z ekspertami medycznymi przy przygotowaniu artykułów naukowych i wskaźników oraz innych prac badawczych i opracowań naukowych, łączących wiedzę medyczną ze statystyczną, w zakresie realizacji założeń merytorycznych projektu.

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka R lub Python,
 • podstawowa znajomość języka SQL,
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. git),
 • wiedza z zakresu teorii ekonomii zdrowia,
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau).

Oferujemy

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
•    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
•    Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
•    Uprawnienia:
o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail. Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 665
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:

etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej,
etap 3: sprawdzenie znajomości języka angielskiego,
etap 4: rozmowa kwalifikacyjna.

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem


Wymagane dokumenty

j.w.