Umowa o pracę - Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Długa 5, Warszawa, Polska 10 lipca 2018

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Wydziale Wdrażania Projektu Systemowego w Departamencie Analiz i Strategii

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Tworzenie narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów (programowanie w R).
 • Współpraca z ekspertami medycznymi w zakresie pozyskiwania wiedzy niezbędnej dla przeprowadzonych analiz.
 • Wykonywanie analiz w zakresie systemu opieki zdrowotnej (na podstawie bazy płatnika, Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą i innych) poprzez analizę czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Tworzenie modeli analitycznych i prognostycznych.
 • Tworzenie wkładów merytorycznych do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz.
 •  Przygotowywanie zestawień, wizualizacji, prezentacji w zakresie działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją projektu.

Warunki pracy:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;
Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 •  znajomość statystyki i ekonometrii,
 • znajomość języka oraz środowiska R,
 • znajomość podstaw języka SQL,
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnej pracy koncepcyjnej oraz pracy w zespole,
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:
•    co najmniej 3-miesięczne doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym, lub
w badaniach naukowych,
•    znajomość systemu kontroli wersji Git,
•    znajomość pakietu data.table, ggplot2 oraz shiny,
•    znajomość języków, pakietów, środowisk wykorzystywanych w analizie danych – SAS, SPSS, STATA, itp.
•    znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia,
•    bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.


Oferujemy

Pełna treść ogłoszenia dostępna pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/specjalista-ds-analiz-duzych-zbiorow-danych-w-wydziale-wdrazania-projektu-systemowego-w-departamencie-analiz-i-strategii82

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się

w gronie najlepszych kandydatów,

 •  kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 17.07.2018 r. pod adresem:

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa
z dopiskiem: „specjalista ds. analiz dużych zbiorów danych w Departamencie Analiz
i Strategii – poz. 1963”
DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
•    Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Minister Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15.
•    Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@mz.gov.pl
•    Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej
•    Informacje o odbiorcach danych: członkowie Komisji naborowej
•    Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
•    Uprawnienia:
o    prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podanych powyżej,
o    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•    Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast.. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o ustawy o służbie cywilnej w zw. Z art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
•    Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ; nie będą też profilowane.
Inne informacje:
W ofercie prosimy o podanie numeru telefonu oraz adresu e- mail.
Wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl; Ministerstwo Zdrowia/ Praca, wolontariat, praktyki i staże.
Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji.
Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty  z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie
3 miesięcy od dnia obsadzenia tego stanowiska.

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO(2016-2019) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY  O SŁUŻBIE CYWILNEJ.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Informacje o metodach i technikach naboru:
Proces naboru składa się z następujących etapów:
etap 1: weryfikacja formalna nadesłanych ofert – do drugiego etapu zaproszeni zostaną kandydaci, którzy spełniają wszystkie wymagania formalne,
etap 2: test wiedzy merytorycznej
etap 3: rozmowa kwalifikacyjna.


Wymagane dokumenty

zgodnie z ogłoszeniem