Umowa o pracę - specjalista ds. administracyjnych
specjalista ds. administracyjnych Warszawa, Polska 27 lipca 2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

specjalista ds. administracyjnych

do obsługi projektu „Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW” dot. konkursu nr POWR.03.01.01.00-IP.08.00-ABK/17 w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Umowa o pracę - specjalista ds. administracyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa administracyjna projektu zgodnie z wymaganiami określonymi we wniosku o dofinansowanie i dokumentacji konkursowej, w tym :
 • promocja projektu na Uczelni (m. in. mailing, newsletter, prowadzenie FB i strony internetowej projektu, współpraca z organizacjami studenckimi, wydziałami);
 • rekrutacja i obsługa uczestników projektu;
 • organizacja szkoleń;
 • realizacja zamówień w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • organizacja Dnia Pracodawcy na UKSW
 • Tworzenie wzorów dokumentów dotyczących udzielanego w ramach projektu wsparcia;
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z procesem realizacji projektu;
 • Obsługa systemu SL2014 (sprawozdawczość rzeczowa, bieżący kontakt z IP);
 • Bieżąca aktualizacja harmonogramu działań projektowych;
 • Przygotowanie raportów i sprawozdań;
 • Współpraca z zespołem projektowym, Pełnomocnikiem Rektora ds. osób Niepełnosprawnych i innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu;
 • Bieżące wsparcie kierownika projektu w zakresie prowadzonych działań;
 • Inne zadania zlecone przez Przełożonego, wynikające z działalności jednostki.

 

Wymagania

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; preferowane wykształcenie z obszaru: administracji, zarządzania, prawa.
 • Znajomość wytycznych dotyczących realizacji projektów (POWER i/lub POKL, szczególne edukacyjnych);
 • Umiejętność obsługi MS Office;
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • Mile widziane min. roczne doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich;
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Duża odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Dokładność, skrupulatność.

Oferujemy

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony w celu zastępstwa w wymiarze pełnego etatu;
 • Udział w ciekawym projekcie;
 • Benefity pozapłacowe zgodne z regulaminem pracowniczym.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres biurokarier@uksw.edu.pl z tytułem REKRUTACJA.01.2018 do dnia 10.08.2018r.

Przesyłane dokumenty muszą zawierać następująca klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych.” Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”