Umowa o pracę - specjalista do spraw badań rynku i przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów plac Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Polska 3 lutego 2021

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Powoływany jest przez niego spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów pomocy publicznej.

Umowa o pracę - specjalista do spraw badań rynku i przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Prowadzi badania poszczególnych rynków, zwłaszcza rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych, na których istnieją warunki korzystne dla nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz występowania zakłóceń konkurencji lub zachodzą wzmożone procesy koncentracyjne w celu przekazania tym komórkom orzeczniczym: informacji (analiz ekonomicznych), w zakresie czy zachowania przedsiębiorców działających na badanych rynkach mogą być przejawem wykorzystywania przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi lub/i naruszać prawo konkurencji, czy też są wynikiem normalnej gry rynkowej przedsiębiorców; analiz konkurencji wykorzystywanych przez te komórki w postępowaniach z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, kontroli koncentracji oraz praktyk ograniczających konkurencję.
 • Przygotowuje na potrzeby kierownictwa Urzędu, krótkie analizy ekonomiczne krajowych rynków w szczególności rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych w celu oceny zaistniałej sytuacji na tych rynkach.
 • Bieżąco monitoruje i analizuje zmiany dotyczące konkurencji w wybranych sektorach rynkowych, w szczególności na rynkach rolnych oraz rynkach produktów spożywczych współpracując przy wypracowaniu stanowiska organu antymonopolowego dotyczącego problematycznych kwestii występujących w tych sektorach oraz identyfikując pojawiające się na nich ryzyka w zakresie możliwości nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej oraz ograniczeń konkurencji.
 • Uczestniczy w prowadzonych przez Urząd postępowaniach z zakresu przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi doradza odnośnie ekonomicznych aspektów sprawy.
 • Analizuje otrzymane projekty aktów prawnych i programów rządowych w szczególności dotyczących rolnictwa i ochrony środowiska w celu zgłoszenia ewentualnych uwag (po konsultacji z przełożonym) do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź rozwój konkurencji na określonym rynku, w sektorze gospodarki.

Wymagania

 POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 2 lata w administracji przy przygotowaniu analiz ekonomicznych
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości zagadnień dotyczących rynków rolnych oraz rynków produktów spożywczych, podstawowej znajomości regulacji dotyczących rynków rolnych i rynków produktów spożywczych, znajomości ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, znajomości zagadnień ekonomicznych dotyczących konkurencji.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie i piśmie.
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 1 rok w pracy związanej z rynkami rolnymi i rynkami produktów spożywczych
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Twoja aplikacja musi zawierać

(dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz

(dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat potwierdzający posiadanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.

Aplikuj

do 17 lutego 2021

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=e28f808f45f04cadb0763dadbb940da3

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-1-S

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

22 55 60 850

lub mailowego na adres: anna.valet@uokik.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 17.02.2021

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze


Oferujemy

 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy

•   dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
•    „trzynaste” wynagrodzenie,
•   możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
•   bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz  studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
•   bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
•   możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
•   możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia  pracownika

•   możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
•   dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
•   dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.


Wymagane dokumenty

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne) CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe notice Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Certyfikat potwierdzający posiadanie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.