Umowa o pracę - Senior Data Analyst
Ministerstwo Zdrowia, Departament Analiz i Strategii Nowogrodzka, Warszawa, Polska 29 kwietnia 2019

Departament Analiz i Strategii analizuje działania strategiczne w zakresie kompetencji ministra zdrowia, w szczególności dotyczące optymalizacji środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Bierze aktywny udział w rozwijaniu działalności informacyjnej niezbędnej do bieżących działań zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego związanych z ochroną zdrowia. Tworzy i obsługuje narzędzia analityczne umożliwiające ocenę kluczowych procesów, w tym skutków dokonywanej lub potencjalnej interwencji publicznej w różnych perspektywach czasowych. Przygotowuje istotne z punktu widzenia strategicznego oraz zgodności z działalnością Unii Europejskiej mapy potrzeb zdrowotnych, które są istotnym narzędziem strategicznym, opartym na dokładnej analizie dostępnych danych oraz wiedzy ekspertów.

Umowa o pracę - Senior Data Analyst
 • Tworzenie propozycji sposobów prezentacji: tworzenie wskaźników, wizualizacja danych w celu opracowania wkładu do map potrzeb zdrowotnych w zakresie aparatury medycznej.
 • Wspieranie i koordynowanie zespołu analitycznego w kwestiach merytorycznych podczas tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów.
 • Tworzenie zestawień i statystyk opisujących wykorzystanie lub zapotrzebowanie na wybrany sprzęt medyczny, ich wizualizacji oraz narzędzi do analizy i wizualizacji i ich optymalizacji pod kątem czasu wykonywania poleceń.
 • Analiza danych z innych źródeł, istotnych z punktu widzenia zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
 • Dokonywanie przeglądu literatury i researchu w internecie w zakresie zasobów sprzętowych w szpitalach oraz analiz i wskaźników dotyczących aparatury medycznej w Polsce
 • Współpraca z ekspertami medycznymi ds. sprzętu medycznego i przedstawicielami administracji publicznej zaangażowanymi w proces zbierania informacji o sprzęcie, w tym omówienie działań w kierunku polepszenia jakości danych sprawozdawczych o aparaturze sprzętowej.

Warunki pracy:
praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie; wymagana jest dyspozycyjność i odporność na stres;
Departament Analiz i Strategii mieści się w budynku zabytkowym w Warszawie przy ul. Długiej 5 na II piętrze; nie posiada windy; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:

 • wykształcenie wyższe
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ekonomii, modelowania ekonomicznego lub analiz statystycznych w sektorze publicznym lub prywatnym
 • zaawansowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • praca z dużymi bazami danych i hurtowniami danych
 • programy do analizy statystycznej i modelowania (np. Python / R)
 • umiejętności analityczne
 • statystyka i ekonometria
 • pakiet MS Office (Word, Excel) na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość map potrzeb zdrowotnych
 • znajomość teorii ekonomii z zakresu ochrony zdrowia
 • samodzielna praca koncepcyjna
 • praca w zespole i zarządzanie zespołem
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie matematyczne, ekonomiczne
 • znajomość SQL
 • znajomość systemu kontroli wersji Git
 • znajomość pakietu data.table, ggplot2

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób, które zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności,

Oferujemy

Dokumenty należy składać lub przesłać do dnia 08.05.2019 r. pod adresem: Ministerstwo Zdrowia, Biuro Kadr, ul. Miodowa 15, 00 –952 Warszawa z dopiskiem: „główny specjalista ds. modelowania zasobów sprzętowych w Departamencie Analiz i Strategii – poz. 2129”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 63 49 521.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

ZATRUDNIENIE PRZEWIDZIANE JEST NA CZAS TRWANIA PROJEKTU UNIJNEGO (2016-2020) „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój”, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ.

 

 

Pracownikom oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenia,
 • premie i nagrody,
 • współpracę z ekspertami z SGH z zakresu modelowania analizy danych i Big data,
 • pracę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do wizualizacji: Power BI i CAPAP,
 • współpracę analityczną z wiodącymi krajowymi ośrodkami medycznymi,
 • wyjazdy na zagraniczne konferencje i udział w wizytach studyjnych,
 • możliwość współautorstwa w artykułach publikowanych w renomowanych journalach zagranicznych,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • ruchomy czas pracy,
 • młody, dynamiczny zespół,
 • świetna atmosfera pracy.

 Pełna treść ogłoszenia dostępna TUTAJ


Wymagane dokumenty

j.w.