Umowa o pracę - Samodzielny referent/specjalista
Samodzielny referent/specjalista Nowoursynowska 166, Warszawa, Polska 2 sierpnia 2018

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

SAMODZIELNY REFERENT/ SPECJALISTA

Miejsce pracy:
SGGW w Warszawie – Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Umowa o pracę - Samodzielny referent/specjalista
 • obsługa administracyjna i logistyczna szkoleń realizowanych w SGGW, w tym w ramach projektu POWER,
 • opracowywanie wniosków i dokumentacji do przetargu zgodnie z zapotrzebowaniem oraz przepisami z zakresu zamówień publicznych,
 • udział w komisjach przetargowych oraz monitorowanie kontraktów zawartych w zakresie prowadzonych szkoleń,
 • inicjowanie potrzeb szkoleniowych w SGGW, planowanie szkoleń oraz raportowanie informacji w zakresie realizacji szkoleń,
 • organizowanie szkoleń zamkniętych na terenie SGGW.

Wymagania

 • wykształcenie – wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, administracja, psychologia, prawo, nauki społeczne, nauki ekonomiczne),
 • minimum 3 lata pracy w komórce kadrowej zajmującej się szkoleniami lub na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów prawa pracy z zakresu miękkich elementów oraz zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy, komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • skrupulatność, dokładność, systematyczność, odpowiedzialność,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • mile widziana znajomość struktur organizacyjnych SGGW i środowiska akademickiego,
 • dodatkowym atutem będzie znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • mile widziane także dodatkowe kwalifikacje i szkolenia potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Oferujemy

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu /CV/,  listu motywacyjnego,

oraz kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, do dnia 14 sierpnia 2018 r. z dopiskiem „Rekrutacja Szkolenia – Biuro Spraw Osobowych”

pisemnie na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

lub w formie elektronicznej na adres: dso@sggw.pl ,

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/wstanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.