Umowa o pracę - Referent / Młodszy Asystent oraz Starszy Referent
Referent / Młodszy Asystent oraz Starszy Referent Warszawa, Polska 28 maja 2019

Jesteśmy państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Agencja pełni funkcje opiniodawczo-doradcze dla Ministerstwa Zdrowia.

Zadania AOTMiT to m. in.:

 1. Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej;
 2. Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 3. Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie:
 • Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania;
 • Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego;
 • Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych;
 • Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego;
 • Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego;
 • Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego.
Umowa o pracę - Referent / Młodszy Asystent oraz Starszy Referent

Główne obowiązki:

 • zarządzanie korespondencją Wydziału (przychodzącą i wychodzącą), w tym rozdzielanie, segregowanie, porządkowanie, przechowywanie i udostępnianie dokumentów, przygotowywanie korespondencji do wysyłki;
 • prowadzenie bazy tematów zleconych przez Ministra Zdrowia w zakresie zadań Wydziału;
 • przygotowywanie zestawień, raportów oraz sprawozdań dotyczących pracy Wydziału;
 • tworzenie baz danych na bieżące potrzeby Wydziału;
 • przygotowywanie notatek służbowych ze spotkań wewnętrznych i zewnętrznych;
 • zarządzanie kalendarzem spotkań oraz przygotowywanie spotkań, dokumentacji, materiałów na spotkania, pism, prezentacji, zestawień, raportów i analiz;
 • organizowanie podróży służbowych i spotkań biznesowych Dyrektora Wydziału;
 • wspieranie sekretariatu głównego w zakresie obsługi administracyjno-biurowej;
 • wykonywanie innych powierzonych zadań związanych z obsługą administracyjno – biurową;
 • szukanie i wdrażanie nowych usprawnień;
 • wspieranie zespołów analitycznych w zakresie zbierania i gromadzenia informacji w celu przeprowadzenia wstępnej oceny zleceń Ministra Zdrowia.

Wymagania

Wymagane wykształcenie:

 1. W przypadku ubiegania się o stanowisko Referenta/Starszego Referenta – wykształcenie średnie 
 2. W przypadku ubiegania się o stanowisko Młodszego Asystenta – wykształcenie wyższe

Wymagania niezbędne:

 • sprawne posługiwanie się pakietem MS Office 2007-2010, w tym w szczególności arkuszem kalkulacyjnym Excel (umiejętności niezbędne: formatowanie warunkowe, sortowanie danych i filtrowanie, tworzenie tabel przestawnych, posługiwanie się formułami), Word (umiejętności niezbędne: wprowadzenie tekstu, symboli, znaków specjalnych, formatowanie tekstu, akapitów, stron, wyszukiwanie, wstawianie i praca z grafiką, diagramy, wykresy, zrzuty ekranu, odwołania – przypisy, spisy treści, odsyłacze itp.); Power Point
 • sprawna obsługa sprzętu biurowego;
 • znajomość zasad prowadzenia korespondencji urzędowej;
 • umiejętność wykonywania wielu zadań jednocześnie oraz ustalania priorytetów;
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • samodzielność i wysoka motywacja do pracy;
 • bardzo dobra organizacja pracy i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność redagowania korespondencji urzędowej;
 2. znajomość j. angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się i prowadzenie podstawowej korespondencji;
 3. umiejętność analitycznego myślenia;
 4. znajomość zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 5. znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. Zm);
 6. znajomość ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 784);
 7. dyspozycyjność, systematyczność, skrupulatność, oraz gotowość do ciągłego uczenia się;
 8. znajomość zasad savoir-vivre w sekretariacie.

 

Doświadczenie zawodowe:

 • W przypadku ubiegania się o stanowisko Referenta / Młodszego Asystenta – brak wymagań
 • W przypadku ubiegania się o stanowisko Starszego Referenta co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce, w której wykonywane były czynności zbliżone z oczekiwanym zakresem obowiązków,

Przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, okresy wykonywania umów cywilnoprawnych, okresy prowadzenia działalności gospodarczej, okresy odbywania staży lub praktyk

Przebieg rozmowy rekrutacyjnej:

Przed przystąpieniem do rozmowy rekrutacyjnej prosimy zapoznać się z strukturą AOTMiT, jej zadaniami oraz innymi informacjami dostępnymi na naszej stronie internetowej oraz ustawą
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 z późn. zm.) w stopniu umożliwiającym rozmowę na ich temat. Ponadto podczas rozmowy rekrutacyjnej zweryfikowana zostanie  umiejętność obsługi komputera.


Oferujemy

Co oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet benefitów pozapłacowych (m.in. karta Multisport, ubezpieczenie grupowe, świadczenia socjalne (ZFŚS)),
 • możliwość rozwoju i awansu,
 • szkolenia wewnętrzne z zakresu HTA (Szkoła AOTMiT) oraz zewnętrzne.

 

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania na stronie http://www.aotm.gov.pl, w zakładce praca;
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • życiorys kandydata w języku polskim, życiorys kandydata powinien zawierać następującą klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego  i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”;
 • list motywacyjny w języku polskim;
 • dokumenty poświadczające zakres obowiązków podobny z głównymi obowiązkami podanymi w ogłoszeniu – przy ubieganiu się o stanowisko Starszego referenta;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających umiejętności językowe;
 • opcjonalnie – kopie dokumentów potwierdzających inne umiejętności.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 10.06.2019rokuna adres:

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ul. Przeskok 2, 00-032Warszawa z dopiskiem na kopercie: „oferta pracy AOTMiT/39/BP/19”

Wszelkie zapytania dotyczące oferty pracy prosimy kierować pod numer telefonu: 22 101 47 03.