Umowa o pracę - Referent ds. logistyki
Referent ds. logistyki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska, Warszawa, Polska 6 czerwca 2018

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
poszukuje kandydata na stanowisko: referent ds. logistyki
Miejsce pracy: Wieloosobowe stanowisko ds. Logistyki i Zamówień Informatycznych w Centrum Informatycznym SGGW

Umowa o pracę - Referent ds. logistyki
 1. Ewidencjonowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elementów i oprogramowania centralnej infrastruktury teleinformatycznej Uczelni, m.in. poprzez prowadzenie odpowiednich rejestrów
 2. Koordynowanie, planowanie i realizowanie wydatków informatycznych ujętych w budżecie Uczelni, m.in. poprzez:
  określanie potrzeb finansowych na realizację zadań Centrum,
  udział w tworzeniu i realizacji planu rzeczowo – finansowego Uczelni,
  wystawianie i opisywanie dokumentów księgowych oraz wystawianie not księgowych
  sporządzanie zestawień i raportów w zakresie wydatkowania środków na zadania informatyczne Uczelni,
  określanie zasad i opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem środkami będącymi w dyspozycji Centrum,
 3. Ewidencjowanie kosztów usług informatycznych świadczonych przez Centrum, m.in. poprzez monitorowanie faktycznie ponoszonych kosztów świadczenia usług i odpowiednią klasyfikację kosztów
 4. Sporządzanie raportów i sprawozdań z obszaru ewidencji i wydatków na zadania informatyczne
 5. Wspieranie pracy sekretariatu Centrum, w tym pełnienie roli koordynatora elektronicznego systemu obiegu dokumentów

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, co najmniej licencjackie

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz ewidencja majątku
 • kreatywność, dokładność i terminowość
 • znajomość oprogramowania biurowego Ms Office;
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobrej organizacji pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego oraz kserokopię dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie – ewentualnie dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, certyfikaty) oraz opinie z dotychczasowych miejsc pracy.

Oferty prosimy składać w formie elektronicznej na adres: aleksandra_kozlowska@sggw.pl do dnia 13 czerwca 2018 r, w temacie maila proszę umieścić „REKRUTACJA – referent ds. logistyki”

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz.922.
Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.


Oferujemy

 • 1 etat, zatrudnienie na czas określony z możliwością przedłużenia