Umowa o pracę - Referendarz
Urząd Ochrony konkurencji i Konsumentów Warszawa, Polska 12 stycznia 2018

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest centralnym organem administracji państwowej. Odpowiada bezpośrednio przed Prezesem Rady Ministrów. Do kompetencji Prezesa UOKiK należy kształtowanie polityki antymonopolowej oraz polityki ochrony konsumentów.

Umowa o pracę - Referendarz

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie prostych analiz ekonomicznych z użyciem metod ilościowych w celu zapewnienia odpowiednich ekonomicznych podstaw dla decyzji w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.
 • Wparcie procesu doradzania komórkom orzeczniczym w zakresie ekonomicznych aspektów prowadzonych przez nie postępowań w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w celu zapewnienia poprawnych ekonomicznie rozstrzygnięć.
 • Monitorowanie i analiza zmian dotyczących konkurencji na wybranych rynkach regulowanych, wypracowywanie stanowisk organu antymonopolowego w tym zakresie.
 • Analiza wybranych projektów aktów prawnych i programów rządowych w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do ww. dokumentów, w przypadku gdy rozwiązania w nich zawarte wpływają na konkurencję bądź rozwój konkurencji na określonym rynku, czy też w sektorze gospodarki.
 • Udział w konferencjach naukowych i branżowych oraz spotkaniach przedstawicieli organów ochrony konkurencji w celu reprezentowania urzędu.

Wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: podstawowych zagadnień ekonomicznych z zakresu teorii konkurencji i polityki konkurencji, technik i narzędzi analiz ilościowych w naukach społecznych oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki.

Posiadanie kompetencji:

 • umiejętność analitycznego myślenia
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność współpracy
 • organizacja pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • rzetelność

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie działania UOKiK oraz organów UE w zakresie ochrony konkurencji
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność
 • Szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych

Oferujemy

Umowa o pracę na czas określony (12 miesięcy).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 23 stycznia 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem DAR-2-Ref

Szczegółowe informacje na temat zasad naboru oraz wymaganych dokumentów

 


Wymagane dokumenty

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE Życiorys/CV i list motywacyjny Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów Kopia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych