Umowa o pracę - referendarz ds. realizacji projektów innowacyjnych
referendarz ds. realizacji projektów innowacyjnych plac Trzech Krzyży, Warszawa, Polska 28 listopada 2017

Ministerstwo Rozwoju w Warszawie w Wydziale Innowacji Społecznych w  Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa o pracę - referendarz ds. realizacji projektów innowacyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • ocena i wybór projektów innowacyjnych w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
  • wdrażanie programu w zakresie Działania 4.1 PO WER, w tym przygotowywanie regulaminów konkursów, weryfikacja i zatwierdzania wniosków o płatność (w szczególności przeprowadzanie oceny postępu finansowego, prowadzenie pogłębionej analizy wydatków i uczestników projektów)
  • monitorowanie stanu przygotowania i procesu realizacji projektów innowacyjnych w ramach Działania 4.1 PO WER
  • przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji Działania 4.1 PO WER
  • prowadzenie obsługi procesu przygotowywania dokumentów w ramach systemu realizacji (w tym: wytycznych, instrukcji, podręczników) w zakresie Działania 4.1 PO WER
  • organizowanie i zarządzanie systemem wsparcia dla projektów innowacyjnych w zakresie Działania 4.1 PO WER

 

Wymagania

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

  • wystąpienia publiczne
  • reprezentacja urzędu
  • stres związany z terminami realizacji zadań i koniecznością podejmowania decyzji w sytuacjach złożonych i niestandardowych
  • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
  • organizacja / prowadzenie spotkań / warsztatów

wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne (średnio raz w miesiącu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne:

wykształcenie: wyższe

pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość zagadnień związanych z funduszami strukturalnymi, szczególnie z Europejskim Funduszem Społecznym
  • znajomość problematyki polityk społecznych finansowanych z EFS (rynek pracy, integracja społeczna, edukacja)
  • znajomość zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach EFS
  • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel)
  • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

  • CV lub życiorys
  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie pięciu najlepszych kandydatów
  • Na pierwszym etapie rekrutacji wymagane jest dostarczenie cv/życiorysu i zgody na przetwarzanie danych. Na rozmowę kwalifikacyjną kandydaci muszą dostarczyć wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia, w tym 1. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie własnoręcznie podpisane: 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,3. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, 4. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Niedostarczenie tych dokumentów w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z naboru

 

Termin składania dokumentów: 04.12.2017 r.


Oferujemy

  • trzynaste wynagrodzenie, bogaty pakiet szkoleń, staże eksperckie, refundacje nauki języka i studiów podyplomowych,
  • pakiet socjalny: platforma Benefit, dofinansowanie wypoczynku, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, sala ćwiczeń w budynku Ministerstwa,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie, możliwość dofinansowania kart sportowych (FitProfit),
  • ruchomy system czasu pracy: rozpoczęcie pracy w godz. 7.30-9.00.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

  • praca przy komputerze
  • w biurze dostępnym dla osób niepełnosprawnych
  • praca w kameralnych pokojach