Umowa o pracę - Redaktor Biblioteki Cyfrowej
Instytut Geodezji i Kartografii Jacka Kaczmarskiego 27, Warszawa, Polska 2 lipca 2018

Instytut Geodezji i Kartografii został utworzony w 1945 r. Siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, na Mokotowie, przy ulicy J. Kaczmarskiego 27 (dawna Modzelewskiego).

Instytut posiada Obserwatorium Geodezyjno-Geofizyczne Borowa Góra zlokalizowane w Jadwisinie nad Zalewem Zegrzyńskim. Instytut posiada osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych

Podstawowym zadaniem Instytutu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych w zakresie geodezji i kartografii oraz dyscyplin pokrewnych na potrzeby nauki, praktyki geodezyjnej i kartograficznej dla celów administracji rządowej i samorządowej, bezpieczeństwa państwa, a także na potrzeby jednostek wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego.

Istotną częścią działalności Instytutu jest też prowadzenie badań i prac aplikacyjnych w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, jak również nad zastosowaniem teledetekcji lotniczej i satelitarnej w rolnictwie, ochronie środowiska, gospodarce przestrzennej i statystyce publicznej. W realizacji prac badawczych i rozwojowych Instytut współpracuje z wieloma instytucjami i organizacjami krajowymi, zagranicznymi oraz międzynarodowymi.
Instytut wspiera proces implementacji infrastruktury informacji przestrzennej poprzez realizacje prac badawczych I rozwojowych w tym zakresie. Prace te są prowadzone zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i krajowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do tej strefy cyfryzacji państwa.

Umowa o pracę - Redaktor Biblioteki Cyfrowej

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 • tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
 • tworzenie, aktualizację i bieżącą obsługę baz danych bibliograficznych i pełnotekstowych,
 • utworzenie, prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej,
 • obsługę biblioteki cyfrowej i współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz bibliograficznymi i pełnotekstowymi bazami danych w kraju np.: AGRO, Baztech i zagranicą: Web of Science, Scopus, EBSCO, Springer, Elsevier.

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów,
 • kursy i szkolenia specjalistyczne z ww. zakresu: pożądane,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane umiejętności:

 • znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, WebLIS, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
 • pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
 • biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office.

Doświadczenie zawodowe: pożądane na takim lub podobnym stanowisku.

Cechy osobowościowe:

 • komunikatywność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Oferujemy

Oferujemy pracę na pełen etat.

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.

Termin składania ofert do dnia 10.08.2018 roku.
Miejsce składania dokumentów:

Instytut Geodezji i Kartografii, ul. Kaczmarskiego 27 02-679 Warszawa
Sekretariat IGiK (w godz. 7.30-15.30) lub na adres: biblioteka@igik.edu.pl


Wymagane dokumenty

cv, list motywacyjny