Umowa zlecenie - Praktykant/Stażysta w Departamencie Zarządzania Portfelem Kredytowym (Nr ref.: DB/DZPK/WAR)
Deutsche Bank Polska S.A. Warszawa, Polska 12 września 2018

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Bank doradza Klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom, a także korporacjom oraz instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu w zakresie innowacyjnych rozwiązań finansowych odpowiadających najwyższym, światowym standardom. Przynależność do globalnej Grupy Deutsche Bank, szerokie doświadczenie, siła finansowa oraz innowacyjne rozwiązania stanowią o unikalności produktów i usług oferowanych przez Deutsche Bank Polska.

Umowa zlecenie - Praktykant/Stażysta w Departamencie Zarządzania Portfelem Kredytowym (Nr ref.: DB/DZPK/WAR)

Zakres obowiązków:

 • udział w procesie przygotowania raportowania i analiz dla potrzeb BFG, w tym w drażaniu rowiązań dla potrzeb raportowania do BFG w Banku
 • udział w przygotowywaniu przeglądów portfela kredytowego
 • analiza jakości danych w DataMartach, udział w testach rozwiązań IT
 • wsparcie w procesach budowy i rozwoju modeli ryzyka kredytowego w tym m.in. w przeprowadzaniu Testów Warunków Skrajnych, wyceny utraty wartości (kalibracji modelu, rozwijanie metodyk), kalibracji i kalkulacji kapitału ekonomicznego na ryzyko kredytowe
 • regularne oraz ad-hoc analizy w ramach poszczególnych grup produktów
 • udział w lokalnych i grupowych projektach z zakresu ryzyka kredytowego
 • udział w pracach nad rzwojem narzędzi (w ramach pakietu SAS) do analizy danych
 • automatyzacja procesów generowania analiz i prezentacji z raportami

Wymagania

 • student III-V roku na uczelni wyższej, ekonomicznej lub technicznej (metody ilościowe, matematyka, informatyka, ekonometria, fizyka)
 • znajomość SQL
 • mile widziana znajomość pakietu SAS, języka 4GL oraz VBA (Excel)
 • posiadanie wysokich zdolności analitycznych
 • dobre posługiwanie się językiem angielskim (zarówno w mowie jak i piśmie)
 • dokładność i sumienność, umiejętność pracy w zespole, wysoka jakość pracy
 • doświadczenie w pracy w bankowości będzie dodatkowym atutem

 


Oferujemy

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy zlecenie
 • rozwój i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności w przyjaznej atmosferze pracy
 • pracę w gronie ekspertów w dziedzinie analiz portfelowych
 • zdobycie pożądanych umiejętności w zakresie analiz danych, kompetencji projektowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w przesłanych przez Pana/Panią dokumentach aplikacyjnych oraz przetwarzanych w procesie rekrutacji jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-609), ul. Lecha Kaczyńskiego 26, (dalej: Bank). Kontakt do inspektora ochrony danych: Deutsche Bank Polska S.A., Inspektor Ochrony Danych, Ul. Lubicz 23, 31-503 Kraków, e-mail: db.iodo@db.com

 

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku do zakończenia procesu rekrutacji;

 • realizacji procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania przez Pana/Panią zgody;

 • obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Banku, dla którego to celu dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń;

   

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji dane osobowe są przetwarzane również w celu:

 • udziału w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Bank, w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres dwóch lat od chwili wyrażenia zgody, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody.

   

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące Bankowi usługi [np. informatyczne, archiwizacji dokumentów, niszczenia dokumentów], Deutsche Bank AG z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec (Taunusanlage 12, D-60262 Frankfurt nad Menem), a także osoby upoważnione przez Bank lub podmioty, z którymi Bank zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

   

  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych może być odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji. Odmowa przeprowadzenia procesu rekrutacji nie dotyczy podanych przez Pana/Panią
  z własnej inicjatywy danych osobowych wykraczających poza katalog przewidziany w art. 221 Kodeksu pracy (imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia). Cofnięcie zgody na przetwarzanie tych danych nie wpłynie na Pana/Pani udział w procesie rekrutacji, a konsekwencją cofnięcia zgody będzie obowiązek Banku do zaprzestania przetwarzania tych danych i nieuwzględnienia ich w procesie rekrutacyjnym.

   

  Ma Pan/Pani prawo do:

 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;

 • żądania od Banku dostępu do swoich danych osobowych (w tym także prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, oraz do uzyskania przewidzianych w RODO informacji dotyczących tego przetwarzania, a nadto prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, w tym jednej kopii bezpłatnej;, ich sprostowania (w tym prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – z uwzględnieniem celów przetwarzania), usunięcia (w przypadkach wskazanych w RODO, a w szczególności, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Uprawnienie to przysługuje Pani/Panu) o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadkach wskazanych w RODO i o ile nie zachodzą wyjątki wskazane w RODO; w przypadku ograniczenia przetwarzania danych będą one mogły być – co do zasady – wyłącznie przechowywane, o ile nie wyrazi Pani/Pan zgody na inne czynności przetwarzania), a także przenoszenia dotyczących Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy są one przez Bank przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w szczególności w systemach informatycznych), a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i niezbędność przewarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank lub stronę trzecią (tj. podmiot inny niż: Bank; podmioty którym Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych; osoby upoważnione do przetwarzania danych przez Bank lub przez podmiot, któremu Bank powierzył przetwarzanie danych osobowych). Mimo wniesienia sprzeciwu Bank będzie jednak mógł nadal przetwarzać dane, jeżeli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   

  Przysługuje Pani/Panu uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza Pani/Pana prawa.

 


Wymagane dokumenty

CV