Staż/praktyki - PRAKTYKANT/-KA
SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE Warszawa, Polska 12 czerwca 2019

SUEZ Consulting – SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce istnieje w Polsce od 1991 roku (powstała zaś we Francji w 1918 roku) i należy do francuskiej grupy SUEZ, która od 150 lat działa w ponad 100 krajach, a jej roczne obroty sięgają 17,3 miliardów EUR.
Od 28 lat w Polsce współpracujemy z władzami lokalnymi, instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami, zakładami przemysłowymi oraz klientami prywatnymi. Jesteśmy w każdym rejonie Polski – mamy 41 biur regionalnych; prowadzimy obecnie ponad 200 projektów.
Zapewniamy usługi kompleksowego zarządzania inwestycją, nadzoru inwestorskiego, pomocy technicznej, opracowania dokumentacji projektowej i wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego wdrożenia projektu. Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: transport, budownictwo, przemysł, woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, energia, telekomunikacja i wiele innych.

Staż/praktyki - PRAKTYKANT/-KA

Praktykant do Działu Kontroli i Wsparcia Operacyjnego

 

Zakres obowiązków:

współpraca z Kierownikiem Projektu przy zarządzaniu kontraktami opartymi o Warunki Kontraktowe FIDIC

wsparcie przy zarządzaniu przepływem korespondencji i archiwizacji dokumentacji kontraktowej

udział w ciekawych projektach inżynierskich

praca poza Warszawą

 

Praktykant do Działu Zasobów Personalnych i Administracji

 

Zakres obowiązków:

obsługa korespondencji zgodnie z przyjętym obiegiem

zapoznanie się z polityką Spółki w zakresie floty samochodowej

archiwizacja dokumentów

zapoznanie z gwarancjami wadialnymi i należytego wykonania umowy

wsparcie zespołu w innych pracach administracyjno-biurowych

praktyki w zgranym zespole, który zawsze służy wsparciem

 

Praktykant do Działu Rozwoju:

 

Zakres obowiązków:

zapoznanie z metodami poszukiwania ofert na rynku

udział w przygotowaniu oferty dla klienta prywatnego oraz instytucjonalnego, w tym zamówienia publiczne

kontakt z pracownikami innych działów przy przygotowywaniu ofert przetargowych.

Wymagania

  • miejsce odbywania praktyk: Warszawa

Wymagane dokumenty:

CV prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@suezpolska.pl do dnia 30.06.2019 r. (z dopiskiem w temacie e-maila: Praktykant do działu … – prosimy o wskazanie konkretnego działu).

Prosimy o dopisanie do CV: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach aplikacyjnych przez SAFEGE, Societé par Actions Simplifiée (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w tym wizerunku, dla celów związanych z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta”.

Treść zgód

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach

aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział

w Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, w tym wizerunku, dla celów związanych

z uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym. Przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być

w każdej chwili cofnięta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dostarczonych dokumentach

aplikacyjnych przez SAFEGE, Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w

Polsce, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (dalej Spółka), w tym wizerunku dla celów związanych

z uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę. Przyjmuję

do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Klauzula informacyjna

ADMINISTRATOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Danych Osobowych jest SAFEGE, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SPÓŁKA

AKCYJNA UPROSZCZONA) ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w 02-305 Warszawa, Aleje

Jerozolimskie 134, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy pod numerem KRS: 0000208465, NIP: 1070000916, REGON: 015739713, (dalej

„Spółka”), e-mail: biuro@safege.pl, oddział przedsiębiorcy zagranicznego: SAFEGE S.A.S. z siedzibą

we Francji, 15-27 rue du Port, Parc de l’Ile, 92 022 Nanterre, Francja, zarejestrowana w Rejestrze

Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR

82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za pośrednictwem

adresu e-mail: iod@suezpolska.pl

CELE, OKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe gromadzone przy pomocy aplikacji o pracę (CV) – zarówno na potrzeby bieżącej

rekrutacji jak i na poczet przyszłych – przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 lit. a i b, a w zakresie

wizerunku – art. 9 ust. 2 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (dalej jako RODO).

2. Dane osobowe podane przez kandydata związane z:

 uczestnictwem w wybranym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu

zakończenia procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko,

 uczestnictwem w przyszłych procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu

cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tym celu.

3. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym

procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

osobowych w w/w celach jest dobrowolne.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom

udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami

powierzenia. tj. podmiotom świadczącym usługi IT, kadrowo-płacowe, prawne w tym windykacyjne,

administracyjne, pocztowe, kurierskie, marketingowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być

również przekazywane podmiotom powiązanym kapitałowo ze Spółką.

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Kandydat ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania danych (art.15 i 16 RODO). Z tego prawa

możesz skorzystać zawsze, gdy zauważysz że twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

b) do usunięcia i do ograniczenia przetwarzania danych (art. 17 i 18 RODO). Z tego prawa możesz

skorzystać, gdy dane nie będą już potrzebne do realizacji celów dla których zostały zebrane;

c) prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie

Twojej zgody lub umowy zawartej z tobą a także gdy przetwarzanie jest wykonywane w sposób

zautomatyzowany;

d) prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PRZEKAZYWANIE DANYCH

POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Co do zasady Spółka nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG).

Jednakże korzystając z oprogramowania Spółki Microsoft Office oraz z usług podwykonawców

mogą zdarzyć się sytuacje, że z Spółka wyrazi zgodę na przekazanie danych osobowych poza

EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony,

przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach,

w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ

nadzorczy;

d) w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) – współpracę z

podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield),

zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w

sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista

podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem:

https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Spółka poinformuje o zamiarze

przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Twoje żądanie,

Spółka udostępnia kopię twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG


Oferujemy

oferujemy dostosowanie się do dyspozycyjności praktykanta, możliwość zwiększenia wiedzy oraz odbycie praktyk w miłej atmosferze


Wymagane dokumenty

CV, zgoda na przetwarzanie danych osobowych