Staż/praktyki - Praktykant
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Powstańców Warszawy 1, Warszawa, Polska 16 kwietnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Staż/praktyki - Praktykant
 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego organizuje praktyki dla studentów kierunków ekonomicznych, matematycznych, prawniczych i informatycznych.
 • Zapraszamy do aplikowania studentów, którzy ukończyli minimum II rok studiów licencjackich.
 • W związku z planowaną przeprowadzką Urzędu  w okresie letnim, praktyki mogą ulec przesunięciu zaś zakres zadań i warunki odbywania praktyk mogą odbiegać od dotychczasowych z przyczyn od nas niezależnych.
 • Praktyki będą realizowane w lipcu i sierpniu oraz wrześniu, a czas ich trwania to 1 miesiąc.
 • Na praktykę absolwencką może zostać przyjęta osoba, która w dniu rozpoczęcia praktyki
  nie ukończyła 30 roku życia.

Wymagania

 • Zgłoszenie na praktykę odbywa się w formie elektronicznej – zainteresowane osoby prosimy
  o przesłanie cv na adres mailowy: praktyki@knf.gov.pl Curriculum vitae powinno zwierać dokładne informacje nt. nazwy uczelni, wydziału kierunku i specjalizacji oraz etapu pobieranej nauki.
 • W zgłoszeniu należy wskazać preferowany termin odbywania praktyki oraz wybrany obszar
  lub departament.
 • Praktyki odbywają się w Warszawie.
 • Aplikacje można nadsyłać do dnia 6 maja 2018 roku.
 • Nadesłane zgłoszenia zostaną zweryfikowane pod względem spełniania wymagań formalnych
  oraz możliwości UKNF w zakresie zrealizowania praktyki.

 • Kwalifikacja studentów na praktyki odbędzie się w terminie od 18 maja do 12 czerwca 2018 roku.

Praktykant jest obowiązany posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych  wypadków obejmujące okres odbywania praktyki, zapewnione przez uczelnię lub we własnym zakresie.
W przypadku zakwalifikowania się na praktykę student obwiązany będzie przedłożyć zaświadczenie
z uczelni o objęciu ubezpieczeniem NNW, w przypadku opłacenia ubezpieczenia indywidualnie student obowiązany będzie przedłożyć do wglądu polisę ubezpieczeniową.

W przypadku wymogu podpisania umowy o praktyki wg wzoru obowiązującego w uczelni wyższej, zakwalifikowany student powinien dostarczyć projekt umowy/porozumienia w terminie najpóźniej 14 dni od daty rozpoczęcia praktyki.

Pytania w sprawie praktyk można kierować e-mailem na adres: praktyki@knf.gov.pl


Oferujemy

praktyki (odpłatne) dla studentów kierunków ekonomicznych, matematycznych, prawniczych i informatycznych.


Wymagane dokumenty

cv