Umowa o pracę - Pracownik inżynieryjny
Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk DW137, Polska 17 marca 2021

Instytut Dendrologii jest wiodąca krajową placówką naukową, która zajmuje się szeroko pojętymi, interdyscyplinarnymi badaniami biologii drzew i krzewów na wszystkich poziomach ich organizacji.

Umowa o pracę - Pracownik inżynieryjny

Do podstawowych obowiązków pracownika należeć będzie wykonywanie analiz

 • z zakresu izolacji kwasów nukleinowych (DNA/RNA) i białek,
 • wykonywanie standardowych reakcji PCR oraz PCR w czasie rzeczywistym,
 • obsługa automatycznego sekwenatora, a także analiza danych molekularnych.

Wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra nauk biologicznych, leśnych lub nauk pokrewnych; 
 • doświadczenie w pracy terenowej i laboratoryjnej; 
 • posiadanie wiedzy z zakresu biologii i ekologii roślin drzewiastych oraz ekologii ekosystemów leśnych, spójnych z tematyką badań realizowanych w Zakładzie Biogeografii i Systematyki; 
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; 
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami funkcjonującymi
  w międzynarodowym obiegu oraz doniesień konferencyjnych krajowych
  i zagranicznych;  
 • gotowość do uczestnictwa w wyjazdach naukowych i szkoleniowych (krajowych
  i zagranicznych); 
 • dodatkowym atutem będzie znajomość środowiska „R”. 

 

 


Oferujemy

 •   możliwość współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą;
 • możliwość samodzielnego realizowania własnych pomysłów i koncepcji badawczych.

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

 

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk;
 2. kwestionariusz osobowy obowiązujący w Instytucie wraz z fotografią;
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem;
 4. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku, gdy Kandydat nie był poprzednio zatrudniony w Instytucie Dendrologii PAN);
 5. autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Kandydata wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia twórcze;
 6.  Dokumenty należy składać wyłącznie drogą e-mailową w terminie do
  18 kwietnia 2021 roku w Dziale Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (Magdalena Łukowiak, lukowiak@man.poznan.pl) z tematem wiadomości: konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki.
 7.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 kwietnia 2021 roku.
 8.  Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk nie zapewnia mieszkania.
 9.  Informacje dotyczące tematyki badawczej i realizowanych projektów badawczych w Zakładzie Biogeografii i Systematyki można znaleźć na stronie: http://www.idpan.poznan.pl/zaklady/zaklad-biogeografii-i-systematyki.

 

Kierownik Zakładu Biogeografii i Systematyki: dr inż. Marcin Pietras –mpietras@man.poznan.pl, tel. 61 817 00 33

 

Kórnik, 16 marca 2021 roku

 

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku prosimy o załączenie do składanych dokumentów  oświadczenia o brzmieniu następującym:

 

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podczas procesu rekrutacji na stanowisko ………………………………………….. prowadzonej przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Kórniku (62-035) ul. Parkowa 5”

 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym także „RODO”, Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach jest Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą 62-035 Kórnik ul. Parkowa 5 (zwany dalej także „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres iod.idpan@man.poznan.pl lub poprzez wysłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie cofnięcia danej zgody, dane objęte daną zgodą przetwarzane na jej podstawie zostaną niezwłocznie usunięte.

Zgodę można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod.idpan@man.poznan.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk, 62-035 Kórnik, ul. Parkowa 5 z dopiskiem „Dane osobowe”.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

Przewidywane kategorie odbiorców danych: to dostawcy usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak dostawcy systemów informatycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, w tym otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych (na których przetwarzanie wyrażono zgodę). Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

 


Wymagane dokumenty

1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk; 2. kwestionariusz osobowy obowiązujący w Instytucie wraz z fotografią; 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kopia dyplomu potwierdzona za zgodność z oryginałem; 4. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku, gdy Kandydat nie był poprzednio zatrudniony w Instytucie Dendrologii PAN); 5. autoreferat przedstawiający działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną Kandydata wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia twórcze; V. Dokumenty należy składać wyłącznie drogą e-mailową w terminie do 18 kwietnia 2021 roku w Dziale Informacji Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk (Magdalena Łukowiak, lukowiak@man.poznan.pl) z tematem wiadomości: konkurs na stanowisko pracownika inżynieryjnego w Zakładzie Biogeografii i Systematyki. VI. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 kwietnia 2021 roku.