Umowa o pracę - Pracownik Biura Karier na UKSW w Warszawie
Pracownik Biura Karier na UKSW w Warszawie Warszawa, Polska 27 lipca 2018

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie poszukuje pracownika, który dołączy do zespołu Biura Karier

Umowa o pracę - Pracownik Biura Karier na UKSW w Warszawie
 • Udział w zadaniach związanych z działalnością Biura Karier, a w szczególności z procesem realizacji praktyk studenckich, w tym:
  o obsługa studentów w zakresie organizacji praktyk (telefoniczna, mejlowa, osobista);
  o weryfikowanie zgłoszonych przez studentów miejsc praktyk pod kątem wymagań programu praktyk dla poszczególnych kierunków;
  o wydawanie studentom dokumentacji na praktyki;
  o ewidencja zgłoszonych praktyk;
 • nawiązywanie relacji z pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu dla studentów/ek Uniwersytetu;
 •  monitoring informacji i wydarzeń dotyczących projektów adresowanych do studentów i absolwentów oraz tendencji na rynku pracy;
 • współorganizacja spotkań edukacyjno-rekrutacyjnych;
 • prowadzenie oraz ewidencja dokumentacji związanej z zakresem obowiązków, sporządzanie zestawień statystycznych i sprawozdań;
 • prowadzenie – w zależności od potrzeb – dla pracodawców rekrutacji i doboru studentów na praktyki, staże i do pracy;
 • promocja usług Biura Karier;
 • inne zadania zlecone przez przełożonego, wynikające z działalności biura.

Wymagania

 • wykształcenia wyższego magisterskiego;
 • bardzo wysokich kompetencji komunikacyjnych;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • gotowości do pracy w soboty;
 • umiejętność obsługi MS Office;
 • umiejętności planowania i organizowania czasu pracy;
 • dokładność i skrupulatność;
 • mile widziane doświadczenie w pracy biurowej, obsłudze klienta, promocji i mediach społecznościowych.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość realizowania własnych inicjatyw związanych z obszarem pracy Biura Karier;
 • benefity pozapłacowe zgodne z regulaminem pracowniczym.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia 15.08.2018 r. na adres mailowy: biurokarier@uksw.edu.pl . W tytule maila proszę napisać: BK.REKRUTACJA

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla potrzeb rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@uksw.edu.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 221 ustawy Kodeks pracy a w przypadku podania szerszego zakresu danych na podstawie art. 6 § 1a RODO – wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji, (do 12 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.
8. Ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji w zakresie określonym w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, w pozostałym zakresie dobrowolne.
11. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie Pan/Pani podlegał profilowaniu