Umowa o pracę - post-doc
Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Kajetany, Polska 19 kwietnia 2017

Fizjologii i Patologii Słuchu jest wiodącym w Polsce instytutem badawczym (kategoria A+) oraz wysoko wyspecjalizowanym szpitalem zapewniającym kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy, równowagi i oddychania.

Umowa o pracę - post-doc

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizowała zadania badawcze projektu SONATA BIS nr 2016/22/E/NZ5/00470 pt. “Integracja sekwencjonowania całogenomowego i badań na modelu zwierzęcym danio pręgowanego do odkrywania nowego podłoża molekularnego niedosłuchu dominującego”.

W ramach projektu post-doc będzie zobowiązany do:

 • wnikliwej analizy literatury oraz informacji dostępnych w bazach danych
 • przeprowadzania badań z zakresu sekwencjonowania nowej generacji (NGS)
 • badań funkcjonalnych na modelu danio pręgowanego
 • analizy wyników badań oraz ich prezentacji
 • przygotowywania publikacji naukowych

Wymagania

 • stopień naukowy doktora z dziedzin biologicznych, medycznych lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie z wyjątkami zawartymi w regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej (genetyka i biologia molekularna), dodatkowym atutem będzie doświadczenie w badaniach na zwierzętach w szczególności na modelu zebrafish
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
 • wysoka motywacja do pracy naukowej udokumentowana dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, kursach, uzyskane stypendia, granty, patenty, nagrody, wyróżnienia, współpraca naukowa, udział w wymianie naukowej z innymi instytucjami itp.),
 • biegła znajomość języka angielskiego
 • umiejętność prezentowania wyników badań
 • sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

Typ konkursu:

SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 30 kwietnia 2017

Forma składania ofert: poczta elektroniczna – sonatabis-postdoc@ifps.org.pl

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin na czas trwania projektu – 48 miesięcy

Maksymalna wynagrodzenie etatowe dla osoby na stanowisku typu post-doc zgodnie z regulaminem NCN

Planowana data rozpoczęcia: czerwiec 2017 r.

Dodatkowe informacje:

Kandydatów prosimy o przesłanie:

 • listu motywacyjnego,
 • życiorysu naukowego z wykazem publikacji i innych osiągnieć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • kopii dyplomów potwierdzających uzyskanie stopnia doktora nauk i wyższego wykształcenia,
 • co najmniej jednej opinii opiekuna naukowego oraz danych kontaktowych przynajmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

Wymagane dokumenty

list motywacyjny, życiorys naukowy